خوش آمدید — امروز شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰:۱۹
تهران
امروز شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
6°
9°
3°
فردا ۶ فروردین ۱۳۹۶
14°
5°
۷ فروردین ۱۳۹۶
18°
3°
۸ فروردین ۱۳۹۶
19°
5°
۹ فروردین ۱۳۹۶
18°
8°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Taban HH7246 Delhi Delayed 1:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
Taban HH7282 Tbilisi Arrived Landed 1:00:00 PM 1:42:05 PM 3/25/2017
AirAstana KC251 Almaty Arrived Passport inspection 1:20:00 PM 1:20:00 PM 3/25/2017
Caspian Air IV7911 Najaf Arrived Passport inspection 1:30:00 PM 1:28:22 PM 3/25/2017
Qatar Air QR498 Doha On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 3/25/2017
China South CZ6025 Urumqi On time 10:25:00 PM 10:25:00 PM 3/25/2017
BoraJet YB9822 Adana On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3060 Baku On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
FlyDubai FZ8243 Dubai On time 10:40:00 PM 10:40:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3414 Baghdad On time 10:55:00 PM 10:55:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3008 Baghdad On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 3/25/2017
Nouvel Air BJ4722 Monastir On time 11:05:00 PM 11:05:00 PM 3/25/2017
Onur Air 8Q3701 Adana On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 3/25/2017
Pegasus PC6210 Adana On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 3/25/2017
Qatar Air QR482 Doha Arrived 11:25:00 AM 12:56:13 PM 3/25/2017
Emirates EK977 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/25/2017
Tailwind TI555 Adana On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2203 Dubai Delayed 11:45:00 AM 3:00:00 PM 3/25/2017
Freebird FH944 Adana Delayed 11:45:00 PM 12:15:00 AM 3/26/2017
Iranair IR658 Dubai On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 3/25/2017
Atlas Jet KK560 Adana On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 3/25/2017
Etihad EY349 Abu Dhabi Delayed 12:55:00 PM 2:30:00 PM 3/25/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3406 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/25/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 3:15:00 PM 3:15:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51107 Isparta On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5646 Adana On time 3:40:00 PM 3:40:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35416 Baku On time 3:50:00 PM 3:50:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35404 Istanbul On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5640 Adana On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5644 Adana On time 4:10:00 PM 4:10:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5113 Istanbul On time 4:10:00 PM 4:10:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5050 Bangkok On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35431 Najaf On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51120 Cochin On time 4:40:00 PM 4:40:00 PM 3/25/2017
Jet Asia JF9820 Phuket On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/25/2017
Oman Air WY433 Muscat On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2294 Najaf On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5082 Kualalumpur On time 5:20:00 PM 5:20:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3014 Baghdad On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Caspian Air IV7921 Najaf On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Taban HH7258 Najaf On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Austrian Air OS873 Vienna On time 5:35:00 PM 5:35:00 PM 3/25/2017
Iran Aseman EP521 Dubai Delayed 6:00:00 PM 8:00:00 PM 3/25/2017
Kish Air Y97148 Najaf On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3058 Tbilisi On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 3/25/2017
Iranair IR815 Kualalumpur Cancelled 6:10:00 PM 6:10:00 PM 3/25/2017
Atlas Jet KK510 Adana On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5062 Dubai On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51129 Najaf On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 3/25/2017
Emirates EK979 Dubai On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 3/25/2017
Nouvel Air BJ4744 Monastir On time 7:10:00 PM 7:10:00 PM 3/25/2017
Armenia AirC RM723 Yerevan On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3408 Najaf Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5101 Dusseldorf Cancelled 8:10:00 PM 8:10:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51117 Sochi On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 3/25/2017
Thai Airways TG527 Bangkok On time 8:35:00 PM 8:35:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5107 Paris On time 8:45:00 PM 8:45:00 PM 3/25/2017
Iranair IR716 Vienna On time 8:50:00 PM 8:50:00 PM 3/25/2017
Iranair IR720 Frankfurt On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 3/25/2017
FlyDubai FZ8241 Dubai Delayed 9:25:00 AM 3:30:00 PM 3/25/2017
Iran Aseman EP551 Yerevan On time 9:25:00 PM 9:25:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3416 Baghdad On time 9:45:00 PM 9:45:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35449 Tbilisi On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2214 Istanbul On time 9:55:00 PM 9:55:00 PM 3/25/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W51135 Colombo Departed 1:15:00 PM 1:36:19 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2210 Goa Delayed Check in gate 1:30:00 PM 4:30:00 PM 3/25/2017
Taban HH7257 Najaf On time Check in gate 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/25/2017
Georgian A92718 Tbilisi On time Check in gate 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3059 Tbilisi On time Boarding 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2295 Najaf On time Boarding 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35463 Denizly Delayed 10:00:00 PM 11:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 3/25/2017
FlyDubai FZ8242 Dubai Delayed 10:25:00 AM 4:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51101 Kabul Cancelled 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
Caspian Air IV7900 Najaf On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 3/25/2017
Jet Asia JF9821 Phuket On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3469 Najaf On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 3/25/2017
BoraJet YB9823 Adana On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/25/2017
Qatar Air QR499 Doha On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 3/25/2017
FlyDubai FZ8244 Dubai On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 3/25/2017
China South CZ6026 Urumqi On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 3/25/2017
Emirates EK972 Dubai Departed 11:55:00 AM 1:32:02 PM 3/25/2017
Qatar Air QR483 Doha Delayed Boarding 12:35:00 PM 12:35:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51118 Sochi On time Boarding 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
Kish Air Y97149 Najaf On time Check in gate 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3003 Najaf On time Boarding 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
Caspian Air IV7920 Najaf On time Check in gate 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
AirAstana KC252 Almaty On time Boarding 2:20:00 PM 2:20:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2215 Istanbul On time Check in gate 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51128 Najaf On time Check in gate 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/25/2017
Air Arabia G9202 Sharjah On time Check in now 3:30:00 PM 3:30:00 PM 3/25/2017
IraqiAirways IA112 Baghdad On time Check in now 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3409 Najaf Cancelled 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Atlas Jet KK581 Adana On time Check in now 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5647 Adana On time Check in now 4:30:00 PM 4:30:00 PM 3/25/2017
TurkishAir TK871 Istanbul On time Check in now 4:45:00 PM 4:45:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5641 Adana On time Check in now 4:50:00 PM 4:50:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5645 Adana On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/25/2017
Taban HH7247 Jaipur On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/25/2017
Meraj Air JI4822 Goa On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5093 Goa On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2249 Larnaca On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35448 Tbilisi On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Iran Aseman EP550 Yerevan On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 5:50:00 PM 5:50:00 PM 3/25/2017
Oman Air WY434 Muscat On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 3/25/2017
Austrian Air OS874 Vienna On time 6:25:00 PM 6:25:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3061 Baku On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51152 Beirut On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5065 Dubai On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 3/25/2017
Atlas Jet KK511 Adana On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3055 Yerevan On time 7:40:00 PM 7:40:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35420 Denizly Delayed 8:00:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
Nouvel Air BJ4745 Monastir On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 3/25/2017
Armenia AirC RM724 Yerevan On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 3/25/2017
Taban HH7271 Istanbul On time 8:45:00 PM 8:45:00 PM 3/25/2017
Emirates EK980 Dubai On time 9:05:00 PM 9:05:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5071 Delhi On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3463 Najaf On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51112 Izmir On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 3/25/2017
Thai Airways TG528 Bangkok On time 9:45:00 PM 9:45:00 PM 3/25/2017
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از فرودگاه امام خمینی در آستانه سفرهای نوروزی گفت: امیدواریم در بهار سال آینده با راه‌اندازی مترو فردوگاه امام خمینی(ره) امکان حمل‌ونقل یکپارچه در این فرودگاه فراهم شود. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، عباس آخوندی در ادامه بازدید از آمادگی ناوگان‌های حمل‌ونقل کشور در آستانه سفرهای نوروزی از فرودگاه امام خمینی(ره) بازدید کرد. او در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی در زمینه خدمات‌رسانی به مسافران در این فرودگاه رخ داده است گفت: این رسم هر ساله ماست که در آغاز تعطیلات نوروزی من از آمادگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بازدید می‌کنم. خوشبختانه در فرودگاه امام خمینی(ره) اتفاقات خوبی
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: ایجاد ارتباط ساختاری نزدیک میان صنعت گردشگری و فرودگاه‌ها سبب ارتقاء کیفیت خدمات می‌شود. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مرتضی رحمانی موحد به‌همراه مهندس محمود نویدی مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از روند خدمات‌رسانی ناوگان حمل و نقل هوایی به مسافران نوروزی و گردشگران خارجی در شهر فرودگاهی و ترمینال‌های فرودگاه امام خمینی (ره) بازدید کرد. رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در این بازدید ضمن گفتگو با مسافران به‌منظور بررسی نحوه خدمات رسانی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به مسافران خارجی و گردشگران نوروزی، در جریان برنامه های کوتاه مدت و برنامه های بلند مدت این شهر فرودگاهی قرار گرفت.
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
مرتضی دهقان معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری صبح امروز از ترمینال، بخش های عملیاتی،گیتهای بازرسی، گذرنامه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این بازدید کوروش فتاحی عضو هیئت مدیره ومعاون فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ضمن تشریح و چگونگی آماده سازی بخش های توسعه ای فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)گفت: برنامه ریزی های لازم جهت سرویس دهی به مسافران نوروزی و حضور مستمر مدیران و پاسخگویی به آنها طبق برنامه های اعلام شده در حال انجام است. وی همچنین روند رو به رشد پرواز های فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)از آغاز پرواز های نوروزی (25 اسفند ماه) به اینطرف را صعودی عنوان کرد و گفت: از
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
 مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال 1395 این شرکت، از انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری به ارزش 1200 میلیارد تومان از بخش خصوصی در سال جاری برای رشد و توسعه شهر فرودگاهی خبر داد. به گزارش روابط عمومی واموربین الملل، محمود نویدی  رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درباره اقدامات صورت گرفته در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، اظهار کرد: اولین اقدام ما در سال گذشته این بود که به دلیل تغییر ساختاری و تکنولوژی، طرح جامعی که در گذشته طراحی شده بود را مجددا بازنگری کنیم که این کار را با انتخاب «ناکو» که بزرگترین شرکت مشاوره‌ای در دنیاست انجام دادیم. در همین راستا  طرح جامع بخش هوایی به صورت کلی آماده و تائید شد و امی