خوش آمدید — امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ۰۴:۰۰:۱۷
تهران
امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
28°
36°
26°
فردا ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
39°
26°
۱۳ مرداد ۱۳۹۴
37°
24°
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
36°
24°
۱۵ مرداد ۱۳۹۴
37°
25°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W5099 Dammam On time 10:15:00 AM 10:15:00 AM 8/2/2015
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 8/2/2015
Azerbaijan J2017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5093 Bahrain On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 8/2/2015
Qatar Air QR488 Doha On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W51115 Izmir Delayed 3:15:00 AM 4:45:00 AM 8/2/2015
Aeroflot SU512 Moscow Arrived 3:25:00 AM 3:09:23 AM 8/2/2015
Emirates EK975 Dubai Arrived 3:30:00 AM 3:19:26 AM 8/2/2015
Pegasus PC512 Istanbul Delayed 3:35:00 AM 5:25:00 AM 8/2/2015
TurkishAir TK872 Istanbul Arrived Landed 3:50:00 AM 4:29:03 AM 8/2/2015
Atlas Jet KK6570 Istanbul Delayed Ready to land 4:15:00 AM 4:15:00 AM 8/2/2015
Qatar Air QR484 Doha Arrived Landed 4:20:00 AM 4:25:15 AM 8/2/2015
Etihad EY343 Abu Dhabi Arrived Landed 4:25:00 AM 4:22:26 AM 8/2/2015
Gulf Air GF336 Bahrain Arrived Landed 4:45:00 AM 4:35:38 AM 8/2/2015
Iranair IR3486 Isparta On time 5:05:00 AM 5:05:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5078 Beijing Delayed 5:15:00 AM 6:00:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5076 Shanghai On time 5:30:00 AM 5:30:00 AM 8/2/2015
TurkishAir TK878 Istanbul On time 5:50:00 AM 5:50:00 AM 8/2/2015
Iran Aseman EP511 Istanbul On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 8/2/2015
Meraj Air JI4832 Izmir On time 6:30:00 AM 6:30:00 AM 8/2/2015
Taban HH6372 Istanbul On time 6:40:00 AM 6:40:00 AM 8/2/2015
ATA Airlines I35460 Istanbul On time 7:25:00 AM 7:25:00 AM 8/2/2015
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 8:20:00 AM 8:20:00 AM 8/2/2015
Zagros ZV4160 Istanbul On time 8:50:00 AM 8:50:00 AM 8/2/2015
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Taban HH6357 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W5116 Istanbul On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 8/2/2015
Iranair IR3413 Baghdad Cancelled 10:00:00 AM 10:00:00 AM 8/2/2015
Iranair IR3485 Varna Cancelled 10:00:00 AM 10:00:00 AM 8/2/2015
Iranair IR3487 Isparta On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/2/2015
Qeshm Air QB2245 Isparta On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 8/2/2015
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 8/2/2015
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 8/2/2015
Caspian Air IV7926 Sulaymaniyah On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 8/2/2015
Qatar Air QR487 Doha On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 8/2/2015
Azerbaijan J2018 Baku On time 11:25:00 AM 11:25:00 AM 8/2/2015
Iranair IR814 Kualalumpur Cancelled 11:25:00 PM 11:25:00 PM 8/2/2015
Qeshm Air QB2219 Najaf On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 8/2/2015
Iranair IR3415 Baghdad On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W51168 Najaf On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 8/2/2015
Iranair IR3489 Izmir On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/2/2015
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5063 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 8/2/2015
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 8/2/2015
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 8/2/2015
Qatar Air QR489 Doha On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W51170 Erbil On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 8/2/2015
Tajikair 7J106 Dushanbe On time 2:20:00 PM 2:20:00 PM 8/2/2015
TurkishAir TK875 Istanbul Departed 3:20:00 AM 4:26:43 AM 8/2/2015
Air Arabia G9202 Sharjah On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 8/2/2015
TurkishAir TK871 Istanbul On time 3:40:00 PM 3:40:00 PM 8/2/2015
IraqiAirways IA112 Baghdad On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 8/2/2015
Pegasus PC513 Istanbul Delayed Check in gate 4:25:00 AM 6:25:00 AM 8/2/2015
Aeroflot SU513 Moscow On time Boarding 4:30:00 AM 4:30:00 AM 8/2/2015
Fly Dubai FZ242 Dubai On time Boarding 4:35:00 AM 4:35:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5098 Dammam On time Boarding 4:45:00 AM 4:45:00 AM 8/2/2015
Emirates EK976 Dubai On time Boarding 4:55:00 AM 4:55:00 AM 8/2/2015
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time Check in gate 5:00:00 AM 5:00:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5092 Bahrain On time Boarding 5:00:00 AM 5:00:00 AM 8/2/2015
Iranair IR697 Damascus Cancelled 5:00:00 PM 5:00:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W5067 Dubai On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 8/2/2015
TurkishAir TK873 Istanbul On time Check in gate 5:15:00 AM 5:15:00 AM 8/2/2015
Ukraine Int PS752 Kiev On time Check in gate 5:25:00 AM 5:25:00 AM 8/2/2015
Gulf Air GF337 Bahrain On time Check in gate 5:30:00 AM 5:30:00 AM 8/2/2015
Etihad EY344 Abu Dhabi On time Check in gate 5:30:00 AM 5:30:00 AM 8/2/2015
Qatar Air QR485 Doha On time Check in gate 5:35:00 AM 5:35:00 AM 8/2/2015
Iranair IR715 Ankara On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:20:00 PM 6:20:00 PM 8/2/2015
TurkishAir TK899 Istanbul On time Check in now 6:35:00 AM 6:35:00 AM 8/2/2015
Iranair IR725 Amsterdam On time Check in now 6:45:00 AM 6:45:00 AM 8/2/2015
Iranair IR3445 Najaf On time Check in now 6:50:00 AM 6:50:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5112 Istanbul On time Check in now 6:50:00 AM 6:50:00 AM 8/2/2015
Oman Air WY434 Muscat On time 6:50:00 PM 6:50:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W5102 Munich On time Check in now 7:00:00 AM 7:00:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W51104 S.Petersburg Cancelled 7:15:00 AM 7:15:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5100 Dusseldorf On time Check in now 7:20:00 AM 7:20:00 AM 8/2/2015
Taban HH6371 Istanbul On time 7:20:00 PM 7:20:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W5118 Ankara On time Check in now 7:30:00 AM 7:30:00 AM 8/2/2015
Iranair IR723 Hamburg On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 8/2/2015
Iranair IR659 Dubai On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 8/2/2015
Kuwait Air KU514 Kuwait On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W5061 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5079 Beijing On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W51116 Izmir On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 8/2/2015
TurkishAir TK879 Istanbul On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5077 Shanghai On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 8/2/2015
Emirates EK980 Dubai On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 8/2/2015
Mahan Air W51150 Yerevan On time 8:30:00 AM 8:30:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5084 Moscow On time 8:45:00 AM 8:45:00 AM 8/2/2015
Iranair IR711 London On time 8:55:00 AM 8:55:00 AM 8/2/2015
Iran Aseman EP520 Dubai Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 8/2/2015
Qeshm Air QB2241 Baghdad Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 8/2/2015
Meraj Air JI4803 Najaf On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 8/2/2015
Mahan Air W5058 Athens On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 8/2/2015
Etihad EY348 Abu Dhabi Cancelled 9:20:00 PM 9:20:00 PM 8/2/2015
Taban HH6359 Najaf On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 8/2/2015
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
مدیر کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با اشاره به تمهیدات انجام شده برای اعزام حجاج گفت: امسال ۱۹ هزار و ۹۴۳ نفر از این فرودگاه برای مناسک حج با سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان و سعودی به سرزمین وحی اعزام می‌شوند. به گزارش  روابط عمومی وامور بین الملل فرودگاه امام خمینی (ره) به نقل ازخبرگزاری موج، حمیدرضا سیدی، مدیر کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، درباره آخرین اقدامات فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برای اعزام حجاج سرزمین وحی که از اول شهریور آغاز می‌شود، گفت: پروازهای حج مشابه سال گذشته از ترمینال حجاج فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)انجام می‌شود، ضمن این که خدماتی برای حجاج در نظر گرفته شده است. وی با بیان این که به منظور ت
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
رئیس اداره برنامه‌ریزی و هماهنگی پروازهای فرودگاه امام خمینی (ره)   TOC  از راه‌اندازی پروازهای تهران-آتن توسط شرکت هواپیمایی ملی یونان از فردا خبر داد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل  به نقل از محمد رضا حیدرقلی رئیس اداره برنامه‌ریزی و هماهنگی پروازهای فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با بیان اینکه پروازهای تهران - آتن شرکت هواپیمایی ملی یونان از فردا پنجشنبه اول مرداد آغاز به کار می‌کند گفت: فعالیت این شرکت یونانی در ایران برای نخستین بار است. وی افزود: پروازهای این مسیر در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه با هواپیمای ایرباس ۳۲۰ انجام‌ می‌شود که ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) می‌شو
سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴
معاون عملیات هوانوردی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) از آغاز بهسازی باند این فرودگاه خبر داد و گفت: عملیات عمرانی در باند اصلی به هیچ عنوان موجب اخلال در پروازها نمی‌شود و کوچکترین تاخیری رخ نخواهد داد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل علیرضا مجذوبی معاون عملیات هوانوردی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) گفت : با توجه به اینکه باند اصلی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به طول هزار و ۴۶۰ متر وضعیت مطلوبی نداشت بازسازی آن از ماه جاری آغاز شد که تاکنون حدود ۵۰ درصد از این باند بهسازی شده و طی ۳ هفته آینده بازسازی آن به سرانجام می رسد. وی با بیان اینکه اوج پروازهای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در ساعات بعدازظهر و شب است، گفت: عملیات بهسازی باند توسط
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴
نمایشگاه کتاب درفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)   با تخفیف 50 درصد کتاب‌های خود را عرضه می‌کند. به‌گزارش روابط عمومی  وامور بین الملل فرودگاه امام خمینی (ره)  ؛نمایشگاه کتاب از روز یکشنبه 14تیر ماه 1394با همکاری واحد رفاه این فرودگاه کار خود را آغاز وتا پایان تیر ماه ادامه دارد . در این نمایشگاه 450عنوان کتاب  با موضوعاتی چون فلسفه، ادبیات، سیاسی، دینی،کودک، ،تاریخ ، روان شناسی ، پزشکی عمومی ، رمان  ، مفاتیح ، قرآن وداستان برای سنین مختلف عرضه می‌شود. این نمایشگاه در طبقه همکف ساختمان جدید اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) دایروهمه روزه از ساعت 7صبح لغایت 16دایر وخرید برای تمامی کارکنان آزاد است. روابط عمومی  وام