خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰:۱۹
تهران
امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
20°
27°
15°
فردا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
30°
16°
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
31°
22°
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
27°
18°
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
29°
17°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Azerbaijan J28005 Baku Arrived 11:25:00 PM 11:02:15 PM 5/3/2016
TurkishAir TK898 Istanbul Arrived 11:25:00 PM 11:14:00 PM 5/3/2016
Iranair IR658 Dubai Arrived Passport inspection 11:30:00 PM 11:53:31 PM 5/3/2016
Iranair IR3410 Baghdad Arrived Custom inspection 9:20:00 PM 11:39:33 PM 5/3/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 1:00:00 AM 1:00:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5115 Istanbul On time 1:00:00 AM 1:00:00 AM 5/4/2016
Lufthansa LH600 Frankfurt On time 1:10:00 AM 1:10:00 AM 5/4/2016
Ukraine Int PS751 Kiev On time 1:25:00 AM 1:25:00 AM 5/4/2016
TurkishAir TK874 Istanbul On time 1:30:00 AM 1:30:00 AM 5/4/2016
Iranair IR660 Beirut On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 5/4/2016
ATA Airlines I35408 Tbilisi On time 1:40:00 AM 1:40:00 AM 5/4/2016
Iranair IR3430 Najaf On time 1:55:00 PM 1:55:00 PM 5/4/2016
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W51175 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 5/4/2016
Mahan Air W51171 Erbil On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 5/4/2016
Iranair IR696 Damascus On time 12:40:00 AM 12:40:00 AM 5/4/2016
Alitalia AZ756 Rome On time 12:50:00 AM 12:50:00 AM 5/4/2016
IraqiAirways IA113 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 5/4/2016
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 5/4/2016
Iranair IR3480 Baghdad On time 2:15:00 AM 2:15:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5143 Damascus On time 2:15:00 AM 2:15:00 AM 5/4/2016
Aeroflot SU512 Moscow On time 2:20:00 AM 2:20:00 AM 5/4/2016
Iranair IR710 London On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 5/4/2016
Iranair IR718 Istanbul On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 5/4/2016
Mahan Air W5050 Bangkok On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 5/4/2016
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 5/4/2016
Austrian Air OS871 Vienna On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 5/4/2016
Taban HH6372 Istanbul On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 5/4/2016
Fly Baghdad IF843 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 5/4/2016
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 5/4/2016
Pegasus PC512 Istanbul On time 3:05:00 AM 3:05:00 AM 5/4/2016
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 5/4/2016
Emirates EK975 Dubai On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 5/4/2016
Belavia Air B2787 Minsk On time 3:40:00 AM 3:40:00 AM 5/4/2016
Oman Air WY431 Muscat On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 5/4/2016
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 5/4/2016
TurkishAir TK872 Istanbul On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 5/4/2016
Qatar Air QR490 Doha On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5070 Delhi On time 4:55:00 AM 4:55:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5076 Shanghai On time 5:15:00 AM 5:15:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5088 Beijing On time 5:45:00 AM 5:45:00 AM 5/4/2016
TurkishAir TK878 Istanbul On time 6:00:00 AM 6:00:00 AM 5/4/2016
Iran Aseman EP511 Istanbul On time 6:40:00 AM 6:40:00 AM 5/4/2016
Meraj Air JI4804 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 5/4/2016
ATA Airlines I35404 Istanbul Cancelled 7:10:00 AM 7:10:00 AM 5/4/2016
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR3481 Baghdad Delayed Check in now 10:20:00 PM 12:20:00 AM 5/4/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul Delayed Boarding 11:40:00 PM 1:30:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W51186 Kuwait Cancelled 1:10:00 PM 1:10:00 PM 5/4/2016
Iranair IR3415 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 5/4/2016
Zagros ZV3013 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 5/4/2016
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5063 Dubai On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 5/4/2016
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 5/4/2016
Taban HH6349 Baghdad On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 5/4/2016
Taban HH6357 Najaf Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 5/4/2016
Qeshm Air QB2209 Istanbul Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 5/4/2016
Mahan Air W51150 Yerevan On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 5/4/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 5/4/2016
Azerbaijan J28006 Baku On time Check in now 2:35:00 AM 2:35:00 AM 5/4/2016
TurkishAir TK875 Istanbul On time Check in now 3:00:00 AM 3:00:00 AM 5/4/2016
IraqiAirways IA114 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 5/4/2016
Lufthansa LH601 Frankfurt On time Check in now 3:10:00 AM 3:10:00 AM 5/4/2016
Aeroflot SU513 Moscow On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 5/4/2016
Alitalia AZ757 Rome On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 5/4/2016
Austrian Air OS872 Vienna On time 3:55:00 AM 3:55:00 AM 5/4/2016
TurkishAir TK901 Istanbul On time 4:40:00 AM 4:40:00 AM 5/4/2016
Belavia Air B2788 Minsk On time 4:40:00 AM 4:40:00 AM 5/4/2016
Emirates EK976 Dubai On time 4:55:00 AM 4:55:00 AM 5/4/2016
Oman Air WY432 Muscat On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/4/2016
Etihad EY344 Abu Dhabi On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/4/2016
Pegasus PC4513 Istanbul On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/4/2016
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/4/2016
TurkishAir TK873 Istanbul On time 5:10:00 AM 5:10:00 AM 5/4/2016
Ukraine Int PS752 Kiev On time 5:25:00 AM 5:25:00 AM 5/4/2016
Qatar Air QR491 Doha On time 5:35:00 AM 5:35:00 AM 5/4/2016
Iranair IR719 Istanbul On time 6:45:00 AM 6:45:00 AM 5/4/2016
Iranair IR661 Beirut On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5112 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 5/4/2016
Iranair IR3407 Najaf On time 6:55:00 AM 6:55:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5110 Milan On time 7:10:00 AM 7:10:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5100 Dusseldorf On time 7:20:00 AM 7:20:00 AM 5/4/2016
Iranair IR721 Frankfurt On time 7:20:00 AM 7:20:00 AM 5/4/2016
TurkishAir TK879 Istanbul On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 5/4/2016
Iranair IR713 Stockholm On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W51174 Najaf On time 7:45:00 AM 7:45:00 AM 5/4/2016
Iranair IR659 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 5/4/2016
Qeshm Air QB2219 Najaf On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W5061 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 5/4/2016
Mahan Air W51170 Erbil On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 5/4/2016
Qeshm Air QB2217 Najaf On time 8:30:00 AM 8:30:00 AM 5/4/2016
Caspian Air IV7912 Najaf On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 5/4/2016
دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵
جناب آقای مهندس سیدی عضو محترم هیت مدیره و معاونت امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی به همراه معاون عملیات هوانوردی و معاون فنی مهندسی فرودگاه و ریس حراست امور فرودگاهی از حوزه های هوانوردی و سایر بخشهای فرودگاه بازدید کردند. گالری تصاویر مرتبط با خبر