خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۲:۰۰:۱۸
تهران
امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
29°
36°
25°
فردا ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
37°
24°
۱۲ شهریور ۱۳۹۵
36°
25°
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
35°
21°
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
36°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iran Aseman EP551 Yerevan On time 1:25:00 PM 1:25:00 PM 8/31/2016
Taban HH6350 Baghdad Delayed 1:30:00 PM 2:00:00 PM 8/31/2016
China South CZ6025 Urumqi On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/31/2016
BoraJet YB9802 Adana On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/31/2016
Qatar Air QR498 Doha On time 10:25:00 PM 10:25:00 PM 8/31/2016
Iranair IR712 Stockholm On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 8/31/2016
Meraj Air JI4802 Najaf On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 8/31/2016
Sun Express XQ5688 Adana On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 8/31/2016
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 8/31/2016
Iranair IR658 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/31/2016
ATA Airlines I35431 Najaf On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/31/2016
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2270 Tbilisi On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2278 Batumi Cancelled 11:55:00 PM 11:55:00 PM 8/31/2016
Fly Baghdad IF761 Baghdad Arrived Landed 12:00:00 PM 11:55:53 AM 8/31/2016
Mahan Air W51175 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W51171 Erbil Arrived Landed 12:30:00 PM 12:11:43 PM 8/31/2016
IraqiAirways IA113 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 8/31/2016
Iranair IR660 Beirut On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 8/31/2016
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W51195 Kuwait Cancelled 2:20:00 PM 2:20:00 PM 8/31/2016
Zagros ZV3014 Baghdad Delayed 2:30:00 PM 4:00:00 PM 8/31/2016
Iranair IR718 Istanbul On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 8/31/2016
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/31/2016
Fly Dubai FZ241 Dubai On time 3:10:00 PM 3:10:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 3:40:00 PM 3:40:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W51107 Isparta Cancelled 4:00:00 PM 4:00:00 PM 8/31/2016
IraqiAirways IA187 Sulaymaniyah On time 4:15:00 PM 4:15:00 PM 8/31/2016
Taban HH6358 Najaf Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5060 Dubai On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5062 Dubai Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 8/31/2016
Austrian Air OS873/IR873 Vienna On time 4:35:00 PM 4:35:00 PM 8/31/2016
Iranair IR815 KualaLumpur Cancelled 4:55:00 PM 4:55:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W51187 Kuwait Cancelled 5:40:00 PM 5:40:00 PM 8/31/2016
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 6:05:00 PM 6:05:00 PM 8/31/2016
Emirates EK979 Dubai On time 6:10:00 PM 6:10:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W51151 Yerevan On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2218 Najaf On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5111 Milan On time 7:10:00 PM 7:10:00 PM 8/31/2016
Armenian Air RM723 Yerevan On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 8/31/2016
Caspian Air IV7911 Najaf Cancelled 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/31/2016
Tajikair 7J105 Dushanbe On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2208 Istanbul Cancelled 7:40:00 PM 7:40:00 PM 8/31/2016
Iranair IR3414 Najaf On time 7:50:00 PM 7:50:00 PM 8/31/2016
Iranair IR720 Frankfurt On time 7:50:00 PM 7:50:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2256A Moscow Cancelled 7:55:00 PM 7:55:00 PM 8/31/2016
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5107 Paris On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 8/31/2016
Thai AirAsia XJ450 Bangkok On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 8/31/2016
Air France AF738 Paris On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 8/31/2016
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 8/31/2016
Iranair IR3406 Najaf On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2254 S.Petersburg On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 9:55:00 PM 9:55:00 PM 8/31/2016
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Fly Baghdad IF762 Baghdad On time Check in gate 1:00:00 PM 1:00:00 PM 8/31/2016
ATA Airlines I35420 Baku On time Check in gate 1:00:00 PM 1:00:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W51186 Kuwait Cancelled 1:10:00 PM 1:10:00 PM 8/31/2016
Iranair IR3415 Baghdad Delayed Boarding 10:00:00 AM 12:00:00 PM 8/31/2016
Caspian Air IV7946 Isparta Cancelled 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5077 Shanghai On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 8/31/2016
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 8/31/2016
Iranair IR3401 Najaf On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5083 KualaLumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 8/31/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 8/31/2016
BoraJet YB9803 Adana On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 8/31/2016
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/31/2016
Qatar Air QR499 Doha On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2245 Isparta On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/31/2016
China South CZ6026 Urumqi On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/31/2016
Emirates EK972 Dubai On time Boarding 11:40:00 AM 11:40:00 AM 8/31/2016
Sun Express XQ5689 Adana On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 8/31/2016
Zagros ZV3047 Isparta On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 8/31/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul Cancelled 11:55:00 PM 11:55:00 PM 8/31/2016
Taban HH6357 Najaf Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2209 Najaf Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 8/31/2016
ATA Airlines I35430 Najaf Delayed Check in now 12:30:00 PM 2:00:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W51150 Yerevan On time Check in now 2:15:00 PM 2:15:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time Check in now 2:30:00 PM 2:30:00 PM 8/31/2016
IraqiAirways IA114 Najaf On time Check in now 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/31/2016
Air Arabia G9202 Sharjah On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W51194 Kuwait Cancelled 3:30:00 PM 3:30:00 PM 8/31/2016
TurkishAir TK871 Istanbul On time 3:35:00 PM 3:35:00 PM 8/31/2016
Fly Dubai FZ242 Dubai On time 4:10:00 PM 4:10:00 PM 8/31/2016
Iranair IR739 Rome On time 4:15:00 PM 4:15:00 PM 8/31/2016
IraqiAirways IA188 Sulaymaniyah On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2249 Larnaca Cancelled 5:10:00 PM 5:10:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5114 Istanbul On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 8/31/2016
Austrian Air OS874 Vienna On time 5:25:00 PM 5:25:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 8/31/2016
Iranair IR715 Ankara On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2271 Tbilisi On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2279 Batumi Cancelled 6:45:00 PM 6:45:00 PM 8/31/2016
Iranair IR800 Beijing Cancelled 7:25:00 PM 7:25:00 PM 8/31/2016
Taban HH6371 Istanbul On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/31/2016
Meraj Air JI4833 Sochi On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 8/31/2016
Emirates EK980 Dubai On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 8/31/2016
Armenian Air RM724 Yerevan On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 8/31/2016
Tajikair 7J106 Dushanbe On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 8/31/2016
IraqiAirways IA112 Baghdad On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 8/31/2016
Qeshm Air QB2273 Tbilisi On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 8/31/2016
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 8/31/2016
Thai AirAsia XJ451 Bangkok On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 8/31/2016
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 8/31/2016
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل "مهندس کورش فتاحی عضو هیات مدیره  ومعاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)از اتمام عملیات مارکینگ کلیه سطوح پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)خبر داد وگفت: تمام سطوح پروازی بافراخی 50هزار متر مربع وبا آخرین طراحی های تخصصی مارکینگ شد. فتاحی گفت: از رنگهای استاندارد زرد ، سیاه وقرمز با طرحهای جدید در تناژ33 تن با حجم سطحی 50هزار متر مربع مارکینگ استفاده شده است. وی افزود :احیاء دوباره مارکینگ سطوح پروازی جهت استفاده خلبان برای افزایش دقت درمسیر یابی بسیار ضروری بوده  وانجام این کار اتفاقی مهم در حفظ وارتقاء ایمنی می باشد. معاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)در پایان از گروه تخصص رنگ آمیزی وهمکاری بعمل آ
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
مهندس کورش فتاحی عضو هیات مدیره  ومعاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)از اتمام عملیات لاستیک زدایی باند فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خبر داد وگفت:طی 9روز کاری وبا هماهنگی کامل بین متخصصین اداره فنی مهندسی وبرج مراقبت پرواز بیش از 27هزار متر مربع عملیات لاستیک زدایی بعد از 8سال  انجام شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل "فتاحی گفت:عملیات لاستیک زدایی که از 18مرداد آغاز وتاپایان 26 مرداد ماه 1395ادامه داشت محورهای ابتدایی باند R29 وL11وسنتر لاین بصورت کامل لاستیک زدایی شد. معاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)در پایان از کلیه کارکنان فنی ومهندسی ومراقبت پرواز تقدیر وتشکر کرد وگفت:این عملیات در شرایطی انجام شد که به هیچ  یک از پروازه
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
 طرح های ملی انبار سردخانه ای 1566 متری و انبار پردازش 2200 متری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با اعتبار 20 میلیارد ریال روز سه شنبه مورخ 26مرداد ماه 1395با حضور محمود نویدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعضای هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی ، ولی آذروش مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، فرماندهان نظامی وانتظامی ،  روسای شرکتهای هواپیمایی وجمعی از مدیران کل وکارکنان شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل محمود نویدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در این آیین گفت: در مرحله نخست اجرای طرح شهر فرودگاهی با یک
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
خط پروازی جدید میان ایران و عراق از فرودگاه  بصره به فرودگاه امام خمینی (ره) تهران راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل  کورش فتاحی عضو هیات مدیره ومعاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: امروز برای نخستین بار خط پروازی بصره – تهران با پرواز هواپیمای خطوط هوایی عراق (العراقیه) استارت خورد وطبق برنامه ریزی های انجام شده هفته ای سه پرواز در مسیر تهران – بصره انجام خواهدشد . فتاحی گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده توسط اداره TOCاین شرکت هواپیمایی روز های یکشنبه ، سه شنبه وپنج شنبه ساعت ورود 13:15دقیقه وساعت خروج ساعت 14:15دقیقه انجام خواهد داد. فرودگاه  بصره هم اکنون دومین فرودگاه عراق است که ظرفیت جابجایی مسافر در آن سالانه 2 و نی