خوش آمدید — امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰:۲۱
تهران
امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴
23°
32°
19°
فردا ۱۳ مهر ۱۳۹۴
29°
18°
۱۴ مهر ۱۳۹۴
30°
21°
۱۵ مهر ۱۳۹۴
31°
21°
۱۶ مهر ۱۳۹۴
26°
18°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Caspian Air IV7925 Sulaymaniyah On time 1:10:00 PM 1:10:00 PM 10/4/2015
Iranair IR3482 Najaf On time 1:20:00 PM 1:20:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5060 Dubai On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 10/4/2015
TurkishAir TK870 Istanbul On time 1:40:00 PM 1:40:00 PM 10/4/2015
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 10/4/2015
Iranair IR696 Damascus Cancelled 10:15:00 PM 10:15:00 PM 10/4/2015
Qeshm Air QB2218 Najaf On time 10:15:00 PM 10:15:00 PM 10/4/2015
TurkishAir TK898 Istanbul On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 10/4/2015
Azerbaijan J2005 Baku On time 10:25:00 PM 10:25:00 PM 10/4/2015
Iranair IR658 Dubai On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 10/4/2015
Iranair IR1501 Madinah On time 11:10:00 AM 11:10:00 AM 10/4/2015
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W51151 Yerevan On time 11:45:00 AM 11:45:00 AM 10/4/2015
Iranair IR714 Ankara On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 10/4/2015
Tajikair 7J105 Dushanbe On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W55081 Jeddah Delayed 12:05:00 PM 3:05:00 PM 10/4/2015
Iranair IR3478 Najaf On time 12:50:00 PM 12:50:00 PM 10/4/2015
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5119 Ankara On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5113 Istanbul On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 10/4/2015
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 10/4/2015
Iranair IR3414 Najaf On time 3:25:00 PM 3:25:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5062 Dubai On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 10/4/2015
Iranair IR3484 Varna Cancelled 4:40:00 PM 4:40:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5085 Moscow On time 4:45:00 PM 4:45:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5103 Munich On time 4:45:00 PM 4:45:00 PM 10/4/2015
Oman Air WY433 Muscat On time 4:50:00 PM 4:50:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5059 Athens On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W51171 Erbil On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 10/4/2015
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 5:25:00 PM 5:25:00 PM 10/4/2015
Emirates EK979 Dubai On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 10/4/2015
Iranair IR3476 Baghdad On time 5:50:00 PM 5:50:00 PM 10/4/2015
Kuwait Air KU513 Kuwait On time 5:55:00 PM 5:55:00 PM 10/4/2015
Iranair IR3480 Baghdad On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 10/4/2015
Iran Aseman EP521 Dubai Cancelled 6:40:00 PM 6:40:00 PM 10/4/2015
Qeshm Air QB2252 Corlu On time 6:50:00 PM 6:50:00 PM 10/4/2015
Iranair IR722 Hamburg Delayed 7:00:00 PM 8:30:00 PM 10/4/2015
Iranair IR724 Amsterdam Delayed 7:05:00 PM 7:30:00 PM 10/4/2015
Iranair IR3412 Najaf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 10/4/2015
Qeshm Air QB2240 Najaf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5117 Istanbul On time 7:45:00 PM 7:45:00 PM 10/4/2015
Emirates EK977 Dubai On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 10/4/2015
Atlas Jet KK6574 Istanbul On time 8:35:00 PM 8:35:00 PM 10/4/2015
Qeshm Air QB2222 Baghdad On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 10/4/2015
Iranair IR1505 Madinah On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5099 Dammam On time 9:15:00 AM 9:15:00 AM 10/4/2015
Qatar Air QR486 Doha On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 10/4/2015
Emirates EK971 Dubai On time 9:25:00 AM 9:25:00 AM 10/4/2015
Azerbaijan J2017 Baku On time 9:25:00 AM 9:25:00 AM 10/4/2015
Mahan Air W5066 Dubai On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 10/4/2015
Qatar Air QR488 Doha On time 9:55:00 AM 9:55:00 AM 10/4/2015
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W51170 Erbil On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 10/4/2015
Iranair IR1504 Madinah On time 1:05:00 PM 1:05:00 PM 10/4/2015
Tajikair 7J106 Dushanbe On time 1:20:00 PM 1:20:00 PM 10/4/2015
Qatar Air QR487 Doha On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 10/4/2015
Azerbaijan J2018 Baku On time Check in now 10:25:00 AM 10:25:00 AM 10/4/2015
Iranair IR814 Kualalumpur Cancelled 10:25:00 PM 10:25:00 PM 10/4/2015
Qeshm Air QB2219 Najaf On time Check in now 10:30:00 AM 10:30:00 AM 10/4/2015
Mahan Air W51168 Najaf On time Check in now 10:30:00 AM 10:30:00 AM 10/4/2015
Mahan Air W5063 Dubai On time Check in now 10:40:00 AM 10:40:00 AM 10/4/2015
Emirates EK972 Dubai On time Check in now 10:40:00 AM 10:40:00 AM 10/4/2015
Iranair EP510 Istanbul On time 10:40:00 PM 10:40:00 PM 10/4/2015
Qatar Air QR489 Doha On time Check in now 10:55:00 AM 10:55:00 AM 10/4/2015
Caspian Air IV7926 Sulaymaniyah On time Check in now 11:00:00 AM 11:00:00 AM 10/4/2015
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 10/4/2015
Zagros ZV4151 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 10/4/2015
Taban HH6357 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5116 Istanbul On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 10/4/2015
Air Arabia G9202 Sharjah On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 10/4/2015
TurkishAir TK871 Istanbul On time 2:40:00 PM 2:40:00 PM 10/4/2015
IraqiAirways IA112 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 10/4/2015
Taban HH6359 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 10/4/2015
Iranair IR3479 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 10/4/2015
Iranair IR697 Damascus Cancelled 4:00:00 PM 4:00:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5067 Dubai On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 10/4/2015
Qeshm Air QB2223 Baghdad On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 10/4/2015
Iranair IR715 Ankara On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5065 Dubai On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5114 Istanbul On time 5:20:00 PM 5:20:00 PM 10/4/2015
Oman Air WY434 Muscat On time 5:50:00 PM 5:50:00 PM 10/4/2015
Taban HH6371 Istanbul On time 6:20:00 PM 6:20:00 PM 10/4/2015
Kuwait Air KU514 Kuwait On time 6:55:00 PM 6:55:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 6:55:00 PM 6:55:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5079 Beijing On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5142 Damascus On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 10/4/2015
Emirates EK980 Dubai On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5077 Shanghai On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 10/4/2015
Iranair IR711 London Departed 7:55:00 AM 8:09:38 AM 10/4/2015
Meraj Air JI4803 Najaf Departed 8:00:00 AM 8:18:23 AM 10/4/2015
Etihad EY348 Abu Dhabi Cancelled 8:20:00 PM 8:20:00 PM 10/4/2015
Iranair IR3413 Baghdad On time Check in gate 9:00:00 AM 9:00:00 AM 10/4/2015
Iranair IR3487 Isparta On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 10/4/2015
Mahan Air W5051 Bangkok On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 10/4/2015
Emirates EK978 Dubai On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 10/4/2015
Qeshm Air QB2202 Dubai On time Check in gate 9:30:00 AM 9:30:00 AM 10/4/2015
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 10/4/2015
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حمل و نقل هوایی٬ زود بازده‌ترین روش توسعه یک منطقه است از اجرای پروژه‌های صنعت هوایی به‌ویژه فرودگاهی در ایران خبر داد. به‌گزارش  مرکز اطلاع رسانی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  به نقل از روابط‌عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور؛ عباس آخوندی که در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی سخن می‌گفت ضمن اعلام این مطلب گفت: مقرر شده بود فرودگاه  بین المللی امام خمینی (ره) بیش از ۵۰ میلیون مسافر داشته باشد اما در حال حاضر ظرفیت شش میلیون مسافر در سال را دارد. وی افزود: بنابراین تلاش می‌کنیم سال آینده ترمینال دوم فرودگاه  بین المللی امام خمینی
پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۹۴
وزیر راه و شهرسازی از هدف‌گذاری برای خرید ۵۰۰ فروند هواپیما تا سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در گام نخست تا سال ۲۰۱۶ تعدادی از این هواپیماها وارد کشور می‌شوند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی واموربین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  عباس آخوندی پنجشنبه ۹مهر در حاشیه بازدید از ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با حضور در جمع خبرنگاران از هدف‌گذاری برای خرید ۵۰۰ فروند هواپیماهای دوربرد، میان‌برد و کوتاه برد تا سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مذاکره با شرکت های دست اول دنیا برای خرید هواپیما آغاز شد و به محض اجرای توافق برجام گام نخست برای تامین این هواپیماها را برمی‌داریم به طوری که در گام نخست تا سال ۲۰۱۶ تعدادی از این هواپیماها وارد کشور می‌شوند و مرد
پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۹۴
وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره)٬ توصیه‌هایی به مسئولان برای ارتقاء خدمات‌دهی به مسافران در این ترمینال کرد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی واموربین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)   ٬ عباس آخوندی پنجشنبه ۹ مهر در جریان بازدید از ترمینال سلام در فرودگاه بین‌المللی امام (ره) ضمن تسلیت به مناسبت جان باختن تعدادی از مسلمانان و به ویژه هموطنانمان در حادثه منا گفت: درصدد هستم که تمام امکانات را برای رفاه، سلامتی و ایمنی مسافران در ترمینال زیارتی سلام فراهم کنیم. وی با بیان اینکه امیدوارم همه ما بتوانیم در سایه امن و امان الهی از این ترمینال مهم زیارتی استفاده کنیم و فضایی همراه با سلامت و مهربانی برای مسافران فراهم کنیم ادامه
پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۹۴
رئیس شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری تأمین مالی خارجی پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه روند پیشرفت تکمیل ترمینال سلام در چند ماه گذشته بسیار رضایت‌بخش بود گفت: ترمینال سلام تا ۹ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی واموربین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)   اصغر فخریه کاشان پنجشنبه ۹مهر به همراه وزیر راه و شهرسازی از ترمینال سلام در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) بازدید کرد. وی در این بازدید با بیان اینکه روند پیشرفت ترمینال سلام در چند ماه گذشته بسیار رضایت‌بخش بود گفت: طی ۷ ماه اخیر با تلاش پیمانکاران و کارگران بیش از ۲ شیفت در روز پروژه ترمینال سلام فعال بود به طوری که حدود ۳۰۰ نفر در حال حاضر برای احداث