خوش آمدید — امروز جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۰۰:۲۱
تهران
امروز جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵
32°
36°
23°
فردا ۶ شهریور ۱۳۹۵
37°
23°
۷ شهریور ۱۳۹۵
36°
23°
۸ شهریور ۱۳۹۵
37°
23°
۹ شهریور ۱۳۹۵
38°
23°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Atlas Jet KK520 Adana On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/26/2016
BoraJet YB9802 Adana On time 10:15:00 PM 10:15:00 PM 8/26/2016
Iranair IR3408 Baghdad On time 10:15:00 PM 10:15:00 PM 8/26/2016
Iran Aseman EP551 Yerevan Cancelled 10:15:00 PM 10:15:00 PM 8/26/2016
Meraj Air JI4802 Najaf On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 8/26/2016
Iranair IR3480 Najaf Delayed 10:40:00 PM 1:30:00 AM 8/27/2016
Corendon XC1255 Kayseri On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 8/26/2016
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 8/26/2016
Iranair IR654 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/26/2016
Zagros ZV3058 Tbilisi On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/26/2016
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/26/2016
Iranair IR718 Istanbul Arrived 2:30:00 PM 2:34:07 PM 8/26/2016
Air Arabia G9201 Sharjah Arrived 2:50:00 PM 2:36:19 PM 8/26/2016
Iranair IR3412 Najaf Arrived Custom inspection 3:00:00 PM 3:17:26 PM 8/26/2016
Mahan Air W5113 Istanbul Arrived Custom inspection 3:00:00 PM 3:19:33 PM 8/26/2016
Mahan Air W5119 Ankara Arrived 3:00:00 PM 2:57:56 PM 8/26/2016
Fly Dubai FZ241 Dubai Arrived 3:10:00 PM 3:03:48 PM 8/26/2016
Mahan Air W51109 Larnaca Arrived Passport inspection 3:15:00 PM 3:44:42 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2203 Dubai Arrived Passport inspection 3:40:00 PM 3:48:09 PM 8/26/2016
ATA Airlines I35441 Batumi Arrived Landed 3:50:00 PM 3:54:48 PM 8/26/2016
Oman Air WY433 Muscat On time 4:25:00 PM 4:25:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5060 Dubai On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5062 Dubai Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 8/26/2016
Caspian Air IV7917 Izmir Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 8/26/2016
Austrian Air OS873/IR873 Vienna On time 4:35:00 PM 4:35:00 PM 8/26/2016
Iranair IR811 Mumbai On time 5:10:00 PM 5:10:00 PM 8/26/2016
Iranair IR3416 Najaf On time 5:20:00 PM 5:20:00 PM 8/26/2016
Taban HH6370 Astrakhan On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 8/26/2016
Taban HH6338 Moscow On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 8/26/2016
Zagros ZV3014 Baghdad On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5085 Moscow On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 8/26/2016
Cham Wings 6Q561 Damascus On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 8/26/2016
Taban HH6336 S.Petersburg Cancelled 6:00:00 PM 6:00:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W51113 Izmir Cancelled 6:00:00 PM 6:00:00 PM 8/26/2016
Zagros ZV3068 Izmir Cancelled 6:00:00 PM 6:00:00 PM 8/26/2016
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 6:05:00 PM 6:05:00 PM 8/26/2016
Emirates EK979 Dubai On time 6:10:00 PM 6:10:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W51151 Yerevan On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 8/26/2016
Air Arabia G9211 Sharjah On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2216 Najaf On time 6:50:00 PM 6:50:00 PM 8/26/2016
Iranair IR750 Milan On time 6:50:00 PM 6:50:00 PM 8/26/2016
Iran Aseman EP6591 Izmir Cancelled 7:00:00 PM 7:00:00 PM 8/26/2016
IraqiAirways IA113 Najaf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/26/2016
Zagros ZV3048 Izmir On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/26/2016
BUL AIR BVL113 Varna On time 7:40:00 PM 7:40:00 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2208 Istanbul Cancelled 7:40:00 PM 7:40:00 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2256 Moscow Cancelled 7:55:00 PM 7:55:00 PM 8/26/2016
Iranair IR3420 Baghdad On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 8/26/2016
Iranair IR728 Cologne On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 8/26/2016
Air France AF738 Paris On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 8/26/2016
Thai AirAsia XJ450 Bangkok On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 8/26/2016
Meraj Air JI4828 S.Petersburg Cancelled 8:30:00 PM 8:30:00 PM 8/26/2016
Iranair IR732 Paris On time 8:40:00 PM 8:40:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5117 Istanbul Cancelled 8:45:00 PM 8:45:00 PM 8/26/2016
ATA Airlines I35439 Tbilisi On time 8:50:00 PM 8:50:00 PM 8/26/2016
Iranair IR3418 Najaf On time New time 8:55:00 PM 7:55:00 PM 8/26/2016
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 8/26/2016
Meraj Air JI4830 S.Petersburg On time 9:15:00 PM 9:15:00 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2254 S.Petersburg On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 9:55:00 PM 9:55:00 PM 8/26/2016
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Taban HH6371 Istanbul On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 8/26/2016
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5083 KualaLumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 8/26/2016
Caspian Air IV7946 Isparta Cancelled 11:00:00 PM 11:00:00 PM 8/26/2016
ATA Airlines KK521 Adana On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2245A Isparta On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 8/26/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:00:00 PM 11:00:00 PM 8/26/2016
BoraJet YB9803 Adana On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 8/26/2016
Iranair IR814 KualaLumpur Cancelled 11:25:00 PM 11:25:00 PM 8/26/2016
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/26/2016
Iran Aseman EP514 Izmir On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2265 Izmir On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/26/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul Cancelled 11:55:00 PM 11:55:00 PM 8/26/2016
Air Arabia G9202 Sharjah Departed 3:30:00 PM 4:03:24 PM 8/26/2016
TurkishAir TK871 Istanbul On time Ready to depart 3:35:00 PM 3:35:00 PM 8/26/2016
Iranair IR3419 Najaf On time Check in gate 4:00:00 PM 4:00:00 PM 8/26/2016
Fly Dubai FZ242 Dubai On time Boarding 4:10:00 PM 4:10:00 PM 8/26/2016
ATA Airlines I35438 Tbilisi On time Check in gate 4:40:00 PM 4:40:00 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2249 Larnaca On time Check in gate 5:10:00 PM 5:10:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5114 Istanbul On time Check in now 5:15:00 PM 5:15:00 PM 8/26/2016
Austrian Air OS874/IR874 Vienna On time Check in now 5:25:00 PM 5:25:00 PM 8/26/2016
Oman Air WY434 Muscat On time Check in now 5:40:00 PM 5:40:00 PM 8/26/2016
Iranair IR655 Dubai On time Check in now 6:10:00 PM 6:10:00 PM 8/26/2016
Iranair IR3409 Baghdad On time Check in now 6:20:00 PM 6:20:00 PM 8/26/2016
Iranair IR3481 Najaf Delayed 6:20:00 PM 9:30:00 PM 8/26/2016
Iran Aseman EP550 Yerevan Cancelled 6:20:00 PM 6:20:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5065 Dubai On time Check in now 6:30:00 PM 6:30:00 PM 8/26/2016
Cham Wings 6Q562 Damascus On time Check in now 6:45:00 PM 6:45:00 PM 8/26/2016
Zagros ZV3059 Tbilisi On time Check in now 7:00:00 PM 7:00:00 PM 8/26/2016
Air Arabia G9212 Sharjah On time Check in now 7:10:00 PM 7:10:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5071 Delhi On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 8/26/2016
Zagros ZV3075 Najaf On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 8/26/2016
Taban HH6333 Tbilisi On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 8/26/2016
Taban HH6341 Batumi Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5072 Almaty On time 8:05:00 PM 8:05:00 PM 8/26/2016
Emirates EK980 Dubai On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 8/26/2016
Iranair IR661 Beirut Delayed 8:20:00 PM 9:30:00 PM 8/26/2016
Zagros ZV3057 Izmir Cancelled 8:30:00 PM 8:30:00 PM 8/26/2016
IraqiAirways IA114 Najaf On time 8:30:00 PM 8:30:00 PM 8/26/2016
BUL AIR BVL114 Varna On time 8:40:00 PM 8:40:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5079 Beijing On time 8:50:00 PM 8:50:00 PM 8/26/2016
Qeshm Air QB2207 Varna On time 8:50:00 PM 8:50:00 PM 8/26/2016
ATA Airlines I35407 Tbilisi On time 9:40:00 PM 9:40:00 PM 8/26/2016
Mahan Air W5077 Shanghai On time 9:45:00 PM 9:45:00 PM 8/26/2016
Thai AirAsia XJ451 Bangkok On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 8/26/2016
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 8/26/2016
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
 طرح های ملی انبار سردخانه ای 1566 متری و انبار پردازش 2200 متری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با اعتبار 20 میلیارد ریال روز سه شنبه مورخ 26مرداد ماه 1395با حضور محمود نویدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعضای هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی ، ولی آذروش مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، فرماندهان نظامی وانتظامی ،  روسای شرکتهای هواپیمایی وجمعی از مدیران کل وکارکنان شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل محمود نویدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در این آیین گفت: در مرحله نخست اجرای طرح شهر فرودگاهی با یک
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
خط پروازی جدید میان ایران و عراق از فرودگاه  بصره به فرودگاه امام خمینی (ره) تهران راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل  کورش فتاحی عضو هیات مدیره ومعاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: امروز برای نخستین بار خط پروازی بصره – تهران با پرواز هواپیمای خطوط هوایی عراق (العراقیه) استارت خورد وطبق برنامه ریزی های انجام شده هفته ای سه پرواز در مسیر تهران – بصره انجام خواهدشد . فتاحی گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده توسط اداره TOCاین شرکت هواپیمایی روز های یکشنبه ، سه شنبه وپنج شنبه ساعت ورود 13:15دقیقه وساعت خروج ساعت 14:15دقیقه انجام خواهد داد. فرودگاه  بصره هم اکنون دومین فرودگاه عراق است که ظرفیت جابجایی مسافر در آن سالانه 2 و نی
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای این کمیسیون مصممند تا کمک های لازم برای حل مشکلات و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) را انجام دهند. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به نقل از خبرگزاری صداو سیما؛ محمدرضا رضایی کوچی روز دوشنبه 18مرداد1395 در حاشیه بازدید جمعی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بخش هایی از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) افزود: مصمم هستیم برای رسیدن به اهداف شهر فرودگاهی کمک کنیم و حتما در کمک به حل مشکلات فرودگاه دریغ نخواهیم کرد. وی با بیان اینکه اهدافی که در برنامه پنجم توسعه برای این شهر فرودگاهی تعریف شد با ترکیب شهر فرودگاهی به دست نیامد و برای رسیدن به اهداف شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) می گوید:« فرودگاه امام زیرساخت‌های لازم برای نشست و برخاست هواپیماهای بال وسیع را دارد.   به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به نقل از پایگاه خبری تین نیوزبه گفته محمود نویدی، بزرگترین شرکت مشاور فرودگاهی دنیا همزمان با برنامه خرید و وارد شدن هواپیماهای نو طراحی توسعه فرودگاه امام را انجام و اجرایی می‌کند تا همزمان زیرساخت‌های لازم آماده باشد. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ، با اشاره به رشد ۱۹ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا، گفت: ارتقای جایگاه فرودگاه امام نتیجه برجام و رشد توریسم است. مسافران خ