به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خوش آمدید

کلیک مجدد روی سربرگ انتخابی برای شروع / پایان پیمایش خودکار
کلیک مجدد روی سربرگ انتخابی برای شروع / پایان پیمایش خودکار
هواپیماییشماره پروازمقصدزمان برنامه‌ایزمان واقعیوضعیتپذیرش
EP510استانبول ۲۳:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۰ ۰۰:۰۶پرواز کرد
HH7221ازمیر ۰۱:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۰۹پرواز کرد
Y97195ایسپارتا ۰۱:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۱۶پرواز کرد
XQ5659آدانا ۰۰:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۳۳پرواز کرد
ZV3049ازمیر ۰۱:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۵۵پرواز کرد
EK978دبی ۰۱:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۵۷پرواز کرد
I36610ازمیر ۰۰:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۲:۰۲پرواز کرد
KK521آدانا ۰۲:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۲:۲۴پرواز کرد
J28006باکو ۰۲:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۰۶پرواز کرد
TK875استانبول ۰۲:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۰۹پرواز کرد
LH601/IR1601فرانکفورت ۰۳:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۱۷پرواز کرد
SU513مسکو ۰۳:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۳۹پرواز کرد
AZ757رم ۰۴:۱۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۴:۲۳پرواز کرد
TK899استانبول ۰۴:۱۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۴:۲۹پرواز کرد
B2788مینسک ۰۴:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۴:۵۵پرواز کرد
A3949آتن ۰۴:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۱۱پرواز کرد
PC513استانبول ۰۴:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۱۴پرواز کرد
OS872وین ۰۳:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۲۸پرواز کرد
PS752کیف ۰۵:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۳۳پرواز کرد
QR491دوحه ۰۵:۰۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۴۵پرواز کرد
QB2263ازمیر ۰۰:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۴۸پرواز کرد
TK873استانبول ۰۵:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۵۱پرواز کرد
TK3013ازمیر ۰۵:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۰۸پرواز کرد
KK6571استانبول ۰۵:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۱۳پرواز کرد
EY344ابوظبی ۰۵:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۳۲پرواز کرد
EK976دبی ۰۶:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۵۰پرواز کرد
QB2257مسکو ۰۵:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۵۹پرواز کرد
LH603/IR1603مونیخ ۰۶:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۷:۲۳پرواز کرد
W5112استانبول ۰۶:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۷:۲۶پرواز کرد
W5106پاریس ۰۶:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۷:۳۱پرواز کرد
W51130باکو ۰۷:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۷:۳۴پرواز کرد
IR717وین ۰۷:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۷:۴۰پرواز کرد
TK879استانبول ۰۷:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۷:۵۰پرواز کرد
W5110میلان ۰۷:۱۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۷:۵۹پرواز کرد
W5100دوسلدورف ۰۷:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۲پرواز کرد
W5084مسکو ۰۸:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۵پرواز کرد
W5061دبی ۰۸:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۸پرواز کرد
IR721فرانکفورت ۰۷:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۱۰پرواز کرد
IR658دبی ۰۸:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۲۱پرواز کرد
PC6981آدانا ۰۸:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۳۴پرواز کرد
IR713استکهلم ۰۷:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۳۸پرواز کرد
I36612دنیزلی ۰۰:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۴۳پرواز کرد
TWI566آدانا ۰۶:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۵۱پرواز کرد
IR3405نجف ۰۹:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۰۰باطل شد
AF755پاریس ۰۹:۱۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۱۱پرواز کرد
IR3415نجف ۰۹:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۲۱پرواز کرد
BA152لندن ۰۹:۱۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۲۳پرواز کرد
HH7249بغداد ۰۹:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۳۰باطل شد
IR3417نجف ۰۹:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۳۳پرواز کرد
EP584نجف ۱۰:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۰:۳۰باطل شد
QB2202دبی ۱۰:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۰:۳۰باطل شد
W5063دبی ۱۱:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۱:۰۰باطل شد
W51192نجف ۱۱:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۱:۳۰باطل شد
EK972دبی ۱۱:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۱:۴۷پرواز کرد
QR483دوحه ۱۲:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۵۵پرواز کرد
I36634نجف ۱۳:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳:۰۰باطل شد
I36661نجف ۱۳:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳:۰۰باطل شد
IR3403نجف ۱۴:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۰۰باطل شد
W51150ایروان ۱۴:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۱۴پرواز کرد
I36619استانبول ۱۴:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۲پرواز کرد
TK871استانبول ۱۵:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۱۵پرواز کرد
QB2299نجف ۱۲:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۲۵با تأخیر
G9202شارجه ۱۵:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۴۰پرواز کرد
EP512استانبول ۱۵:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۰۲پرواز کرد
IA112بغداد ۱۶:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۳۴پرواز کرد
KC252آلماتی ۱۳:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۴۰با تأخیر
EP550ایروان ۱۶:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۵۰پرواز کرد
EY348ابوظبی ۱۷:۱۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۱۰باطل شد
W5114استانبول ۱۷:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۱۵به موقع
OS874وین ۱۷:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۲۵به موقع
W5065دبی ۱۸:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۰به موقع۷۴-۷۸
WY434مسقط ۱۸:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۱۵به موقع۶۱-۶۴
QB2215استانبول ۱۹:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۰۰به موقع۳۴-۳۶
I36603استانبول ۱۹:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۴۰به موقع۵۳-۵۵
QB2273تفلیس ۲۰:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۰:۰۰به موقع۳۱-۳۳
IR3407نجف ۲۰:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۰:۰۰به موقع۱۶-۱۸
HH7271استانبول ۲۰:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۰:۳۰به موقع۸۶-۸۸
Y97161استانبول ۲۰:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۰:۴۵به موقع۷۷-۷۸
KU514کویت ۲۰:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۰:۴۵به موقع۴۴-۴۶
W5071دهلی ۲۰:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۰به موقع۷۴-۷۶
W5077شانگهای ۲۱:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۱:۰۰به موقع۴۱-۴۳
EK980دبی ۲۱:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۱:۰۰به موقع۲۱-۲۶
W51195پاکستان ۲۱:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۱:۱۵باطل شد
CZ6026اورومچی ۲۳:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۳۰به موقع۳۱-۳۳
QR499دوحه ۲۳:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۳۵به موقع۷۴-۷۸
هواپیماییشماره پروازمبدأزمان برنامه‌ایزمان واقعیوضعیتدریافت چمدان
I36608تفلیس ۲۳:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۰ ۰۰:۰۷نشست
?IR3402نجف ۰۰:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۰:۲۰باطل شد
?EP6576سن پترزبورگ ۰۰:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۰:۳۵باطل شد
?QB2248Larnaca ۰۱:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۰:۳۶نشست
?W5115استانبول ۰۱:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۰:۵۸نشست
?IR655دبی ۰۰:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۰۲نشست
?KK520آدانا ۰۱:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۰۶نشست
IR3408بغداد ۰۱:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۱۵باطل شد
?PS751کیف ۰۱:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۲۰نشست
?TK874استانبول ۰۱:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۲۹نشست
?W51117Sochi ۰۱:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۴۰باطل شد
?IR3400نجف ۰۱:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۱:۴۰باطل شد
?SU512مسکو ۰۲:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۲:۲۰نشست
?QB2214استانبول ۰۲:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۲:۴۲نشست
?QB2260ازمیر ۰۱:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۲:۵۸نشست
?W5050بانکوک ۰۳:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۰۱نشست
?KK6570استانبول ۰۳:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۲۱نشست
?HH7272استانبول ۰۲:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۲۶نشست
?W5082کوالالامپور ۰۴:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۳۵نشست
?B2787Minisk ۰۳:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۳۷نشست
?OS871وین ۰۳:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۴۱نشست
?A3948آتن ۰۳:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۴۴نشست
?QR490دوحه ۰۳:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۴۸نشست
?PC512استانبول ۰۳:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۳:۵۱نشست
?TK872استانبول ۰۴:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۴:۲۱نشست
?W5080گوانگ‌ژو ۰۴:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۴:۳۵نشست
?IR660بیروت ۰۴:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۴:۴۰نشست
?IR3466نجف ۰۱:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۴:۴۵نشست
?TK3012ازمیر ۰۴:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۴:۴۵نشست
?I36604استانبول ۰۳:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۴:۵۱نشست
?LH602مونیخ ۰۵:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۰۳نشست
?EK975دبی ۰۵:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۰۷نشست
?EY343ابوظبی ۰۴:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۲۷نشست
?W5076شانگهای ۰۵:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۳۸نشست
?W5070دهلی ۰۵:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۴۳نشست
?TK878استانبول ۰۵:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۵:۵۴نشست
?BA153لندن ۰۶:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۰۷نشست
?TWI565آدانا ۰۵:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۳۴نشست
I36613دنیزلی ۰۷:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۴۱نشست
?EP511استانبول ۰۶:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۴۷نشست
?PC6980آدانا ۰۷:۱۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۶:۵۵نشست
?IJ4804استانبول ۰۶:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۷:۱۱نشست
?Y97194ایسپارتا ۰۸:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۷:۴۲نشست
?HH7222ازمیر ۰۸:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۱۲نشست
?ZV3048ازمیر ۰۹:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۸:۴۸نشست
?I36611ازمیر ۰۷:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۰۷نشست
?W51193بغداد ۱۰:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۰:۱۵باطل شد
?EK971دبی ۱۰:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۰:۱۸نشست
?W51131باکو ۱۰:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۱:۱۵نشست
?QR482دوحه ۱۱:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۱:۱۸نشست
?KC251آلماتی ۱۲:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۴۶نشست
?EY349ابوظبی ۱۲:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۵۰باطل شد
?IR3404نجف ۱۳:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳:۰۰باطل شد
?QB2262ازمیر ۰۹:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳:۰۶نشست
?HH7250بغداد ۱۳:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳:۳۰باطل شد
?TK870استانبول ۱۳:۵۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳:۵۰نشست
?W5060دبی ۱۴:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۲۴نشست
?EP585نجف ۱۴:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۳۰باطل شد
?G9201شارجه ۱۴:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۴۷نشست
?IA111بغداد ۱۵:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۵۲نشست
?QB2256مسکو ۱۴:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۴۲نشست
?QB2203دبی ۱۵:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۰باطل شد
?W5113استانبول ۱۶:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۵نشست
?OS873وین ۱۶:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۱۶نشست۶
?W5062دبی ۱۶:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۳۰باطل شد
?I36635نجف ۱۷:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۰باطل شد
?W5085مسکو ۱۷:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۶نشست۲
?WY433مسقط ۱۷:۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۱۵به موقع۴
?IR716وین ۱۷:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۴۵به موقع۴
?EK979دبی ۱۸:۱۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۱۰به موقع۵
?IR815کوالالامپور ۱۸:۲۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۲۰باطل شد
?W51151ایروان ۱۸:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۳۰به موقع۱
?W5111میلان ۱۹:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۰۰به موقع۱
?W5107پاریس ۱۹:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۳۰به موقع۲
?IR3414بغداد ۱۹:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۳۰به موقع۴
?W5101دوسلدورف ۱۹:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۴۰به موقع۱
?KU513کویت ۱۹:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۴۵به موقع۵
?IR720فرانکفورت ۱۹:۵۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۵۰به موقع۴
?EP551ایروان ۲۰:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۰:۲۵به موقع۱
?IR3416بغداد ۲۰:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۰:۳۰به موقع۴
?IR712استکهلم ۲۰:۳۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۰:۳۵به موقع۵
?LH600فرانکفورت ۲۱:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۱:۲۵به موقع۲
?I36620استانبول ۲۲:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۲:۰۰به موقع۳
?CZ6025اورومچی ۲۲:۰۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۲:۰۰به موقع۶
?QR498دوحه ۲۲:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۲:۲۵به موقع۵
?EP513استانبول ۲۳:۱۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۱۰به موقع۳
?J28005باکو ۲۳:۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۲۵به موقع۴
?W5064دبی ۲۳:۳۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۳۰به موقع۵
?IR659دبی ۲۳:۳۶ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۳۶به موقع۶
?EK977دبی ۲۳:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۴۰به موقع۵
?AZ756رم ۲۳:۴۰ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۴۰به موقع۱
?TK898استانبول ۲۳:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۴۵به موقع۲
?QB2298نجف ۲۳:۴۵ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۴۵به موقع۴
?IR3406نجف ۲۳:۵۹ ۹۶/۰۴/۳۱ ۲۳:۵۹به موقع۶
وضعیت هوا در محل فرودگاه

weather status icon
۳۷ °C
  • آسمان صاف

  • سرعت باد۷ کیلومتر در ساعت
  • تراکم ابرها۰ %