خوش آمدید — امروز شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
مشاهده خبر

آگهی مناقصه عمومی ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری وﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)

تاریخ ارسال: شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
کد: 1007229
بازدید: 333

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در نظر دارد: ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری وﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی با مشخصات ذیل  از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)