خوش آمدید — امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مشاهده خبر

آگهی اﺟﺮا ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)

تاریخ ارسال: شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
کد: 1007230
بازدید: 300

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) در ﻧﻈﺮ دارد :ﻣﻮﺿﻮع " اﺟﺮا ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)