خوش آمدید — امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مشاهده خبر

آگهی شناسایی پیمانکار (RFI) مدیریت وراهبری پایانه سلام

تاریخ ارسال: شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
کد: 1007231
بازدید: 334

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) در ﻧﻈﺮ دارد"ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺳﻼم ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)  رابه شرح ذیل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ-  ﺧﺎرﺟﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)