خوش آمدید — امروز جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
IraqiAirways IA113 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 4/29/2016
Ukraine Int PS751 Kiev Delayed 1:25:00 AM 12:25:00 PM 4/29/2016
Emirates EK971 Dubai Arrived Landed 10:25:00 AM 10:22:04 AM 4/29/2016
Azerbaijan J28017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 4/29/2016
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 4/29/2016
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 4/29/2016
Iranair IR654 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 4/29/2016
Qatar Air QR482 Doha On time 11:35:00 AM 11:35:00 AM 4/29/2016
TurkishAir TK3440 Istanbul On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 4/29/2016
Iranair IR807 Tashkent Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W51171 Erbil On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 4/29/2016
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 4/29/2016
Iranair IR718 Istanbul On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 4/29/2016
Iranair IR3416 Baghdad Cancelled 2:40:00 PM 2:40:00 PM 4/29/2016
Fly Baghdad IF843 Najaf On time 2:45:00 PM 2:45:00 PM 4/29/2016
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 4/29/2016
Iranair IR3412 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5119 Ankara On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 4/29/2016
Fly Dubai FZ241 Dubai On time 3:10:00 PM 3:10:00 PM 4/29/2016
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 3:40:00 PM 3:40:00 PM 4/29/2016
Oman Air WY433 Muscat On time 4:25:00 PM 4:25:00 PM 4/29/2016
Taban HH6370 Astrakhan Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5062 Dubai On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 4/29/2016
Austrian Air OS873/IR873 Vienna On time 4:35:00 PM 4:35:00 PM 4/29/2016
Iranair IR811 Mumbai On time 5:10:00 PM 5:10:00 PM 4/29/2016
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 6:05:00 PM 6:05:00 PM 4/29/2016
Cham Wings 6Q561 Damascus On time 6:05:00 PM 6:05:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W51151 Yerevan On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 4/29/2016
Emirates EK979 Dubai On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 4/29/2016
Iranair IR750 Milan On time 6:50:00 PM 6:50:00 PM 4/29/2016
Caspian Air IV7911 Najaf On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 4/29/2016
Qeshm Air QB2218 Najaf On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 4/29/2016
Meraj Air JI4816 Isparta Arrived 7:30:00 AM 9:14:46 AM 4/29/2016
Zagros ZV3014 Najaf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 4/29/2016
Qeshm Air QB2208 Istanbul Cancelled 7:40:00 PM 7:40:00 PM 4/29/2016
Qeshm Air QB2216 Najaf On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 4/29/2016
Iranair IR3420 Baghdad On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 4/29/2016
Air France AF738 Paris On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 4/29/2016
Iranair IR728 Cologne On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 4/29/2016
Iranair IR732 Paris On time 8:40:00 PM 8:40:00 PM 4/29/2016
Qeshm Air QB2282 Najaf On time 8:45:00 PM 8:45:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5117 Istanbul Cancelled 8:45:00 PM 8:45:00 PM 4/29/2016
Iranair IR3418 Najaf On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 4/29/2016
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 4/29/2016
Fly Baghdad IF841 Najaf Delayed 9:45:00 AM 10:30:00 AM 4/29/2016
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 9:55:00 PM 9:55:00 PM 4/29/2016
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W5116 Istanbul Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 4/29/2016
Iranair IR3421 Najaf On time Check in gate 10:00:00 AM 10:00:00 AM 4/29/2016
Zagros ZV3013 Najaf Departed 10:00:00 AM 10:12:33 AM 4/29/2016
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 4/29/2016
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 4/29/2016
Qeshm Air QB2202 Dubai On time Boarding 10:30:00 AM 10:30:00 AM 4/29/2016
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 4/29/2016
Fly Baghdad IF842 Najaf Delayed Check in gate 10:45:00 AM 11:30:00 AM 4/29/2016
Iranair IR3413 Najaf On time Check in gate 11:00:00 AM 11:00:00 AM 4/29/2016
Taban HH6369 Astrakhan Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 4/29/2016
Mahan Air W5063 Dubai On time Check in gate 11:00:00 AM 11:00:00 AM 4/29/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:00:00 PM 11:00:00 PM 4/29/2016
Caspian Air IV7946 Isparta On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 4/29/2016
Iranair IR814 Kualalumpur On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 4/29/2016
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 4/29/2016
Emirates EK972 Dubai On time Check in gate 11:40:00 AM 11:40:00 AM 4/29/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul Cancelled 11:55:00 PM 11:55:00 PM 4/29/2016
Qeshm Air QB2209 Istanbul Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 4/29/2016
Qatar Air QR483 Doha On time Check in now 12:35:00 PM 12:35:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W51150 Yerevan On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 4/29/2016
Azerbaijan J28018 Baku On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 4/29/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 4/29/2016
Air Arabia G9202 Sharjah On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 4/29/2016
TurkishAir TK871 Istanbul On time 3:35:00 PM 3:35:00 PM 4/29/2016
Fly Baghdad IF844 Najaf On time 3:45:00 PM 3:45:00 PM 4/29/2016
Iranair IR3419 Najaf On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 4/29/2016
Fly Dubai FZ242 Dubai On time 4:10:00 PM 4:10:00 PM 4/29/2016
Iranair IR3476 Mumbai Cancelled 4:45:00 PM 4:45:00 PM 4/29/2016
Qeshm Air QB2283 Najaf On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5114 Istanbul On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 4/29/2016
Ukraine Int PS752 Kiev Delayed 5:25:00 AM 1:10:00 PM 4/29/2016
Austrian Air OS874/IR874 Vienna On time 5:25:00 PM 5:25:00 PM 4/29/2016
Oman Air WY434 Muscat On time 5:40:00 PM 5:40:00 PM 4/29/2016
Iranair IR655 Dubai On time 6:10:00 PM 6:10:00 PM 4/29/2016
Cham Wings 6Q562 Damascus On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5065 Dubai On time 7:25:00 PM 7:25:00 PM 4/29/2016
Taban HH6371 Istanbul On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5071 Delhi On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5072 Almaty On time 8:05:00 PM 8:05:00 PM 4/29/2016
Emirates EK980 Dubai On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 4/29/2016
Iranair IR661 Beirut On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5079 Beijing On time 8:50:00 PM 8:50:00 PM 4/29/2016
ATA Airlines I35407 Tbilisi On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 4/29/2016
Iranair IR3409 Baghdad On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 4/29/2016
Mahan Air W5077 Shanghai On time 9:45:00 PM 9:45:00 PM 4/29/2016
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 4/29/2016