خوش آمدید — امروز سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Caspian Air IV7917 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5060 Dubai On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 12/1/2015
Zagros ZV4170 Najaf Cancelled 10:00:00 AM 10:00:00 AM 12/1/2015
Qeshm Air QB2216 Najaf On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 12/1/2015
Gulf Air GF334 Bahrain On time 10:15:00 PM 10:15:00 PM 12/1/2015
Azerbaijan J2017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 12/1/2015
Iranair IR3410 Najaf Cancelled 10:45:00 PM 10:45:00 PM 12/1/2015
Iranair IR658 Dubai On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 12/1/2015
Azerbaijan J2005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 12/1/2015
Iranair IR3488 Najaf Cancelled 11:30:00 AM 11:30:00 AM 12/1/2015
Caspian Air IV7907 Najaf On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 12/1/2015
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 12/1/2015
Iranair IR696 Damascus On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 12/1/2015
Iranair IR732 Paris On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 12/1/2015
Kuwait Air KU513 Kuwait On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W51175 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W51171 Erbil Cancelled 12:30:00 PM 12:30:00 PM 12/1/2015
Iran Aseman EP585 Najaf Cancelled 12:45:00 PM 12:45:00 PM 12/1/2015
Zagros ZV4158 Najaf Delayed 2:00:00 AM 7:15:00 AM 12/1/2015
Zagros ZV4152 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 12/1/2015
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 12/1/2015
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 12/1/2015
Caspian Air IV7925 Sulaymaniyah On time 2:10:00 PM 2:10:00 PM 12/1/2015
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:45:00 PM 2:45:00 PM 12/1/2015
Qeshm Air QB2203 Dubai Cancelled 2:50:00 PM 2:50:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5119 Ankara On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 12/1/2015
Zagros ZV4178 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:10:00 PM 3:10:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5073 Almaty On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 12/1/2015
Iranair IR811 Mumbai Delayed 3:50:00 PM 5:50:00 PM 12/1/2015
Fly Baghdad IF841 Najaf On time 3:55:00 PM 3:55:00 PM 12/1/2015
Iranair IR3484 Damascus On time 4:10:00 PM 4:10:00 PM 12/1/2015
Iranair IR3404 Najaf Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 12/1/2015
Taban HH6358 Najaf On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 12/1/2015
Iranair IR742 Moscow On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5117 Istanbul On time 4:45:00 PM 4:45:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5076 Shanghai Arrived 5:00:00 AM 5:39:54 AM 12/1/2015
Mahan Air W5062 Dubai On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 12/1/2015
Emirates EK979 Dubai On time 5:55:00 PM 5:55:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W51151 Yerevan On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 12/1/2015
TurkishAir TK878 Istanbul Arrived Passport inspection 6:10:00 AM 6:38:04 AM 12/1/2015
Iran Aseman EP511 Istanbul Arrived 6:20:00 AM 6:10:40 AM 12/1/2015
Caspian Air IV7915 Najaf On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 12/1/2015
Iran Aseman EP587 Najaf Cancelled 6:35:00 PM 6:35:00 PM 12/1/2015
Zagros ZV4160 Istanbul Delayed 7:00:00 AM 7:30:00 AM 12/1/2015
Qeshm Air QB2214 Istanbul Arrived Passport inspection 7:20:00 AM 6:52:37 AM 12/1/2015
Caspian Air IV7911 Najaf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 12/1/2015
Emirates EK977 Dubai On time 7:45:00 PM 7:45:00 PM 12/1/2015
Zagros ZV4188 Najaf On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 12/1/2015
Qeshm Air QB2218 Najaf On time 8:30:00 PM 8:30:00 PM 12/1/2015
Iranair IR3414 Najaf Cancelled 8:45:00 PM 8:45:00 PM 12/1/2015
Iranair IR750 Milan On time 9:15:00 PM 9:15:00 PM 12/1/2015
Meraj Air JI4802 Najaf On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 12/1/2015
Qeshm Air QB2232 Najaf On time 9:35:00 PM 9:35:00 PM 12/1/2015
Emirates EK971 Dubai On time 9:40:00 AM 9:40:00 AM 12/1/2015
Qatar Air QR482 Doha On time 9:55:00 AM 9:55:00 AM 12/1/2015
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Kuwait Air KU514 Kuwait On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W51150 Yerevan On time 1:45:00 PM 1:45:00 PM 12/1/2015
Qeshm Air QB2217 Najaf On time Check in now 10:00:00 AM 10:00:00 AM 12/1/2015
Zagros ZV4151 Najaf On time Check in now 10:00:00 AM 10:00:00 AM 12/1/2015
Caspian Air IV7918 Najaf On time Check in now 10:00:00 AM 10:00:00 AM 12/1/2015
Zagros ZV4157 Najaf On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 12/1/2015
Fly Baghdad IF844 Najaf On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 12/1/2015
Taban HH6371 Istanbul On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 12/1/2015
Emirates EK972 Dubai On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 12/1/2015
Qatar Air QR483 Doha On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 12/1/2015
Qeshm Air QB2211 Istanbul On time 10:55:00 PM 10:55:00 PM 12/1/2015
Qeshm Air QB2233 Baghdad On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 12/1/2015
Zagros ZV4177 Najaf On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 12/1/2015
Caspian Air IV7926 Sulaymaniyah On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 12/1/2015
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:00:00 PM 11:00:00 PM 12/1/2015
Gulf Air GF335 Bahrain On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5063 Dubai On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 12/1/2015
ATA Airlines I35403 Istanbul On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 12/1/2015
Iranair IR3415 Najaf Cancelled 11:45:00 AM 11:45:00 AM 12/1/2015
Taban HH6357 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 12/1/2015
Iranair IR3405 Najaf Cancelled 12:30:00 PM 12:30:00 PM 12/1/2015
Azerbaijan J2018 Baku On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 12/1/2015
Air Arabia G9202 Sharjah On time 2:40:00 PM 2:40:00 PM 12/1/2015
Iran Aseman EP586 Najaf Cancelled 2:45:00 PM 2:45:00 PM 12/1/2015
Caspian Air IV7916 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 12/1/2015
IraqiAirways IA112 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 12/1/2015
Fly Baghdad IF846 Najaf Cancelled 3:00:00 PM 3:00:00 PM 12/1/2015
TurkishAir TK871 Istanbul On time 3:45:00 PM 3:45:00 PM 12/1/2015
Caspian Air IV7912 Najaf On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 12/1/2015
Qeshm Air QB2219 Najaf On time 4:15:00 PM 4:15:00 PM 12/1/2015
Iranair IR3461 Najaf Cancelled 4:45:00 PM 4:45:00 PM 12/1/2015
Zagros ZV4187 Najaf On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 12/1/2015
Fly Baghdad IF842 Najaf On time 5:10:00 PM 5:10:00 PM 12/1/2015
Iranair IR697 Damascus On time 6:10:00 PM 6:10:00 PM 12/1/2015
Iranair IR810 Mumbai Delayed 6:15:00 AM 8:15:00 AM 12/1/2015
Mahan Air W5072 Almaty On time Check in gate 6:30:00 AM 6:30:00 AM 12/1/2015
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 12/1/2015
Iranair IR743 Moscow Delayed Check in now 6:35:00 AM 9:35:00 AM 12/1/2015
Mahan Air W5112 Istanbul Departed 6:50:00 AM 7:07:42 AM 12/1/2015
Iranair IR3411 Najaf On time 6:55:00 PM 6:55:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:55:00 PM 6:55:00 PM 12/1/2015
Iranair IR659 Dubai On time Ready to depart 7:00:00 AM 7:00:00 AM 12/1/2015
Mahan Air W5079 Beijing On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5071 Delhi On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5118 Ankara On time Boarding 7:20:00 AM 7:20:00 AM 12/1/2015
Emirates EK980 Dubai On time 7:20:00 PM 7:20:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5061 Dubai On time Boarding 7:30:00 AM 7:30:00 AM 12/1/2015
Iranair IR3489 Najaf Cancelled 7:30:00 AM 7:30:00 AM 12/1/2015
Iranair IR711 London On time Boarding 7:40:00 AM 7:40:00 AM 12/1/2015
TurkishAir TK879 Istanbul On time Check in gate 7:40:00 AM 7:40:00 AM 12/1/2015
Mahan Air W51174 Najaf On time Check in gate 7:45:00 AM 7:45:00 AM 12/1/2015
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 7:45:00 PM 7:45:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W5142 Damascus On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 12/1/2015
Caspian Air IV7908 Najaf On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 12/1/2015
Mahan Air W51170 Erbil Cancelled 8:15:00 AM 8:15:00 AM 12/1/2015
Iranair IR751 Milan On time Check in gate 8:50:00 AM 8:50:00 AM 12/1/2015
Iranair IR733 Paris On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 12/1/2015
Meraj Air JI4803 Najaf On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 12/1/2015
Iran Aseman EP584 Najaf Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 12/1/2015
Emirates EK978 Dubai On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 12/1/2015
Iranair IR814 Kualalumpur On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 12/1/2015
Qeshm Air QB2202 Dubai Cancelled 9:30:00 AM 9:30:00 AM 12/1/2015
Mahan Air W5116 Istanbul On time Check in now 9:30:00 AM 9:30:00 AM 12/1/2015