خوش آمدید — امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair 31IR732 Paris Arrived Custom inspection 10:35:00 PM 11:38:51 PM 10/31/2014
Caspian Air 31IV7911 Najaf Arrived Passport inspection 11:15:00 PM 12:11:50 AM 11/1/2014
Mahan Air 31W5064 Dubai Delayed 11:30:00 PM 2:00:00 AM 11/1/2014
Mahan Air 31W51153 Beirut Arrived 11:30:00 PM 11:04:43 PM 10/31/2014
TurkishAir 01TK874 Istanbul On time 1:00:00 AM 1:00:00 AM 11/1/2014
Azerbaijan 01J2005 Baku On time 1:25:00 AM 1:25:00 AM 11/1/2014
Azerbaijan 01J2105 Baku On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 11/1/2014
Iranair 01IR654 Dubai Arrived Passport inspection 12:05:00 AM 12:10:05 AM 11/1/2014
Iranair 01IR3414 Najaf Arrived 12:35:00 AM 11:02:33 PM 10/31/2014
Alitalia 01AZ756 Rome On time 12:40:00 AM 12:40:00 AM 11/1/2014
Lufthansa 01LH600 Frankfurt On time 12:45:00 AM 12:45:00 AM 11/1/2014
TurkishAir 01TK898 Istanbul On time 2:20:00 AM 2:20:00 AM 11/1/2014
Mahan Air 01W5050 Bangkok On time New time 2:30:00 AM 1:45:00 AM 11/1/2014
Emirates 01EK975 Dubai On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 11/1/2014
Belavia Air 01B2787 Minsk On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 11/1/2014
Mahan Air 01W5115 Istanbul On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 11/1/2014
Atlas Jet 01KK6570 Istanbul On time 2:50:00 AM 2:50:00 AM 11/1/2014
Austrian Air 01OS871 Vienna On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 11/1/2014
Mahan Air 01W5070 Delhi On time 3:15:00 AM 3:15:00 AM 11/1/2014
Qatar Air 01QR484 Doha On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 11/1/2014
Gulf Air 01GF0336 Bahrain On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 11/1/2014
TurkishAir 01TK872 Istanbul On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 11/1/2014
Pegasus 01PC512 Istanbul On time 4:05:00 AM 4:05:00 AM 11/1/2014
Oman Air 01WY431 Muscat On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 11/1/2014
Mahan Air 01W5080 Guang Zhou On time 5:00:00 AM 4:20:00 AM 11/1/2014
Taban 01HH6374 Istanbul On time 5:40:00 AM 5:40:00 AM 11/1/2014
Meraj Air 01JI4804 Istanbul On time 5:50:00 AM 5:50:00 AM 11/1/2014
TurkishAir 01TK878 Istanbul On time 5:50:00 AM 5:50:00 AM 11/1/2014
Iran Aseman 01EP511 Istanbul On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 11/1/2014
Qeshm Air 01QB2214 Istanbul On time 7:20:00 AM 7:20:00 AM 11/1/2014
Zagros 01ZV4158 Isparta On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 11/1/2014
Iran Aseman 01EP561 Kabul On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 11/1/2014
Emirates 01EK971 Dubai On time 9:35:00 AM 9:35:00 AM 11/1/2014
Qatar Air 01QR488 Doha On time 9:55:00 AM 9:55:00 AM 11/1/2014
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Qeshm Air 31QB2215 Istanbul Departed 11:50:00 PM 12:05:00 AM 11/1/2014
Iran Aseman 01EP566 Mazar-i-Shar On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 11/1/2014
Iranair 01IR3415 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 11/1/2014
Emirates 01EK972 Dubai On time 10:50:00 AM 10:50:00 AM 11/1/2014
Qatar Air 01QR489 Doha On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 11/1/2014
Mahan Air 01W5063 Dubai On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 11/1/2014
Zagros 01ZV4157 Isparta Departed 12:30:00 AM 12:28:46 AM 11/1/2014
Azerbaijan 01J2106 Baku On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 11/1/2014
Azerbaijan 01J2006 Baku On time Check in now 2:25:00 AM 2:25:00 AM 11/1/2014
Lufthansa 01LH601 Frankfurt On time Check in now 2:50:00 AM 2:50:00 AM 11/1/2014
Alitalia 01AZ757 Rome On time Check in now 3:15:00 AM 3:15:00 AM 11/1/2014
TurkishAir 01TK875 Istanbul On time Check in now 3:35:00 AM 3:35:00 AM 11/1/2014
Austrian Air 01OS872 Vienna On time Check in now 3:45:00 AM 3:45:00 AM 11/1/2014
Emirates 01EK976 Dubai On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 11/1/2014
Qatar Air 01QR485 Doha On time 4:20:00 AM 4:20:00 AM 11/1/2014
Gulf Air 01GF0337 Bahrain On time 4:30:00 AM 4:30:00 AM 11/1/2014
Pegasus 01PC513 Istanbul On time 4:55:00 AM 4:55:00 AM 11/1/2014
Atlas Jet 01KK6571 Istanbul On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 11/1/2014
TurkishAir 01TK873 Istanbul On time 5:10:00 AM 5:10:00 AM 11/1/2014
Oman Air 01WY432 Muscat On time 5:10:00 AM 5:10:00 AM 11/1/2014
Iranair 01IR661 Beirut On time 6:40:00 AM 6:40:00 AM 11/1/2014
Mahan Air 01W5112 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 11/1/2014
Iranair 01IR659 Dubai On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 11/1/2014
Mahan Air 01W5061 Dubai On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 11/1/2014
Caspian Air 01IV7930 Dubai On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 11/1/2014
TurkishAir 01TK899 Istanbul On time 7:50:00 AM 7:50:00 AM 11/1/2014
TurkishAir 01TK879 Istanbul On time 8:10:00 AM 8:10:00 AM 11/1/2014
Iranair 01IR721 Frankfurt On time 8:10:00 AM 8:10:00 AM 11/1/2014
Iranair 01IR713 Stockholm On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 11/1/2014
Iranair 01IR717 Vienna On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 11/1/2014
Qeshm Air 01QB2202 Dubai On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 11/1/2014
‏فارسی‏English