خوش آمدید — امروز جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳

اطلاعات پروازهای روزانه

پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای خروجی
Air LineFlight No.LocationStatusDescriptionTimeEst/ActDate
Atlas Jet KK417 Adana Delayed Boarding 5:00:00 AM 7:30:00 AM 7/25/2014
Atlas Jet KK425 Adana Delayed Check in gate 7:00:00 AM 10:30:00 AM 7/25/2014
Iranair IR733 Paris Delayed Boarding 7:00:00 AM 8:00:00 AM 7/25/2014
Iranair IR719 Istanbul On time Boarding 7:45:00 AM 7:45:00 AM 7/25/2014
Iranair IR729 Cologne On time Boarding 8:00:00 AM 8:00:00 AM 7/25/2014
Iranair IR810 Mumbai Delayed Check in gate 8:00:00 AM 9:00:00 AM 7/25/2014
Mahan Air W5061 Dubai On time Ready to depart 8:00:00 AM 8:00:00 AM 7/25/2014
TurkishAir TK879 Istanbul On time Boarding 8:20:00 AM 8:20:00 AM 7/25/2014
Iranair IR751 Milan Delayed Check in gate 9:00:00 AM 1:00:00 PM 7/25/2014
Taban HH6311 Ankara On time Check in gate 9:00:00 AM 9:00:00 AM 7/25/2014
Taban HH6335 STPetersburg On time Check in gate 9:00:00 AM 9:00:00 AM 7/25/2014
Taban HH6337 Moscow Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 7/25/2014
Mahan Air W51150 Yerevan On time Check in gate 9:00:00 AM 9:00:00 AM 7/25/2014
Mahan Air W51152 Beirut Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 7/25/2014
Mahan Air W51170 Erbil On time Check in gate 9:00:00 AM 9:00:00 AM 7/25/2014
Mahan Air W51174 Najaf Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 7/25/2014
Qeshm Air QB2233 Baghdad Cancelled 9:30:00 AM 9:30:00 AM 7/25/2014
Qeshm Air QB2225 Izmir On time Check in now 9:30:00 AM 9:30:00 AM 7/25/2014
Taban HH6319 Ankara Delayed 10:00:00 AM 5:00:00 PM 7/25/2014
Qeshm Air QB2202 Dubai Cancelled 10:30:00 AM 10:30:00 AM 7/25/2014
Qeshm Air QB2227 Izmir On time Check in now 11:00:00 AM 11:00:00 AM 7/25/2014
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 7/25/2014
Qatar Air QR489 Doha On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 7/25/2014
Qeshm Air QB2269 Istanbul On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 1:25:00 PM 1:25:00 PM 7/25/2014
Iranair IR3421 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 7/25/2014
Iranair IR3415 Baghdad On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 7/25/2014
TurkishAir TK871 Istanbul On time 3:55:00 PM 3:55:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5118 Ankara On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 7/25/2014
Iranair IR3417 Najaf Cancelled 4:45:00 PM 4:45:00 PM 7/25/2014
IraqiAirways IA198 Baghdad On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 7/25/2014
ATA Airlines I35481 Najaf On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5071 Delhi On time 6:20:00 PM 6:20:00 PM 7/25/2014
Qeshm Air QB2249 Larnaca On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 7/25/2014
Iranair IR655 Dubai On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 7/25/2014
Taban HH6371 Istanbul On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 7/25/2014
Qeshm Air QB2209 Istanbul Cancelled 7:30:00 PM 7:30:00 PM 7/25/2014
IraqiAirways IA114 Najaf On time 7:45:00 PM 7:45:00 PM 7/25/2014
Oman Air WY434 Muscat On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5077 Shanghai On time 9:15:00 PM 9:15:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5051 Bangkok On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 7/25/2014
Emirates EK978 Dubai On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 7/25/2014
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 7/25/2014
Taban HH6339 Phuket On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 7/25/2014
Qeshm Air QB2219 Ankara On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 7/25/2014
Gulf Air GF335 Bahrain On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 7/25/2014
Azerbaijan J2018 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 7/25/2014
Iranair IR814 Kualalumpur On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/25/2014
پروازهای ورودی
Air LineFlight No.LocationStatusDescriptionTimeEst/ActDate
Atlas Jet KK432 Adana Arrived 2:40:00 AM 6:56:56 AM 7/25/2014
Iranair IR801 Beijing Delayed 3:25:00 AM 8:30:00 AM 7/25/2014
Atlas Jet KK424 Adana Delayed 6:00:00 AM 9:50:00 AM 7/25/2014
Iran Aseman EP511 Istanbul Delayed 6:35:00 AM 9:20:00 AM 7/25/2014
Qeshm Air QB2244 Isparta Arrived Custom inspection 7:30:00 AM 7:31:41 AM 7/25/2014
Zagros ZV4176 Isparta Delayed 7:30:00 AM 8:15:00 AM 7/25/2014
Taban HH6374 Istanbul Arrived 7:45:00 AM 6:47:00 AM 7/25/2014
Iranair IR3488 Izmir Arrived Custom inspection 8:00:00 AM 7:35:37 AM 7/25/2014
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 8:20:00 AM 8:20:00 AM 7/25/2014
Qeshm Air QB2250 Izmir Delayed 8:45:00 AM 9:00:00 AM 7/25/2014
Zagros ZV4172 Izmir On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 7/25/2014
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 7/25/2014
Qatar Air QR488 Doha On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 7/25/2014
ATA Airlines I35454 Tbilisi On time 11:20:00 AM 11:20:00 AM 7/25/2014
Iranair IR807 Tashkent On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W51175 Najaf Cancelled 1:15:00 PM 1:15:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W51171 Erbil On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5113 Istanbul On time 2:45:00 PM 2:45:00 PM 7/25/2014
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:55:00 PM 2:55:00 PM 7/25/2014
Iranair IR3416 Baghdad Cancelled 3:00:00 PM 3:00:00 PM 7/25/2014
Iranair IR718 Istanbul On time 3:40:00 PM 3:40:00 PM 7/25/2014
IraqiAirways IA197 Baghdad On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W51153 Beirut Cancelled 4:00:00 PM 4:00:00 PM 7/25/2014
Taban HH6312 Ankara On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 7/25/2014
Qeshm Air QB2224 Izmir On time 4:45:00 PM 4:45:00 PM 7/25/2014
Taban HH6320 Isparta On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 7/25/2014
Taban HH6338 Moscow On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 7/25/2014
Iranair IR811 Mumbai On time 5:50:00 PM 5:50:00 PM 7/25/2014
Iranair IR815 Kualalumpur Cancelled 6:00:00 PM 6:00:00 PM 7/25/2014
Qeshm Air QB2226 Izmir On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 7/25/2014
IraqiAirways IA113 Najaf On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 7/25/2014
Iranair IR3414 Baghdad On time 6:55:00 PM 6:55:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5062 Dubai Cancelled 7:00:00 PM 7:00:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 7/25/2014
Taban HH6336 STPetersburg Cancelled 7:30:00 PM 7:30:00 PM 7/25/2014
Oman Air WY433 Muscat On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 7/25/2014
Iranair IR728 Cologne On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 7/25/2014
Qeshm Air QB2268 Istanbul On time 8:35:00 PM 8:35:00 PM 7/25/2014
Qeshm Air QB2232 Najaf On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 7/25/2014
Emirates EK977 Dubai On time 9:25:00 PM 9:25:00 PM 7/25/2014
Taban HH6340 Bangkok On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W51151 Yerevan Cancelled 9:30:00 PM 9:30:00 PM 7/25/2014
Iranair IR750 Milan On time 9:40:00 PM 9:40:00 PM 7/25/2014
Iranair IR732 Paris On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 7/25/2014
ATA Airlines I35482 Najaf On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 7/25/2014
Azerbaijan J2017 Baku On time 10:25:00 PM 10:25:00 PM 7/25/2014
Gulf Air GF334 Bahrain On time 10:40:00 PM 10:40:00 PM 7/25/2014
Iranair IR3420 Najaf On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 7/25/2014
Mahan Air W5119 Ankara On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/25/2014
‏فارسی‏English