خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
China South CZ6025 Urumqi On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 7/24/2016
Qatar Air QR498 Doha On time 10:25:00 PM 10:25:00 PM 7/24/2016
Meraj Air JI4802 Najaf On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 7/24/2016
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/24/2016
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/24/2016
Iranair IR658 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/24/2016
Air Asia D7776 KualaLumpur On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 7/24/2016
Iranair IR3406 Najaf Delayed 2:00:00 PM 3:15:00 PM 7/24/2016
TurkishAir TK870 Istanbul Arrived 2:05:00 PM 1:54:07 PM 7/24/2016
Caspian Air IV7925 Sulaymaniyah Arrived Passport inspection 2:10:00 PM 2:38:28 PM 7/24/2016
Alnaser 6N123 Baghdad Arrived Custom inspection 2:30:00 PM 2:04:43 PM 7/24/2016
Air Arabia G9201 Sharjah Arrived Landed 2:50:00 PM 2:44:26 PM 7/24/2016
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5113 Istanbul Arrived Landed 3:00:00 PM 2:51:54 PM 7/24/2016
Fly Dubai FZ241 Dubai On time 3:10:00 PM 3:10:00 PM 7/24/2016
Iranair IR3484 Damascus Arrived Passport inspection 3:15:00 PM 2:35:02 PM 7/24/2016
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 3:40:00 PM 3:40:00 PM 7/24/2016
Iranair IR742 Moscow Cancelled 4:00:00 PM 4:00:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5119 Ankara On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 7/24/2016
IraqiAirways IA187 Sulaymaniyah On time 4:15:00 PM 4:15:00 PM 7/24/2016
Oman Air WY433 Muscat On time 4:25:00 PM 4:25:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5129 Kiev On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5060 Dubai On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5062 Dubai Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 7/24/2016
Austrian Air OS873 Vienna On time 4:35:00 PM 4:35:00 PM 7/24/2016
Fly Baghdad IF841 Najaf Cancelled 5:00:00 PM 5:00:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5085 Moscow On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5103 Munich On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 7/24/2016
Cham Wings 6Q561 Damascus On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 7/24/2016
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 6:05:00 PM 6:05:00 PM 7/24/2016
Emirates EK979 Dubai On time 6:10:00 PM 6:10:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W51171 Erbil On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 7/24/2016
Kuwait Air KU513 Kuwait On time 6:55:00 PM 6:55:00 PM 7/24/2016
Iranair IR3404 Najaf On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5131 Copenhagen On time 7:10:00 PM 7:10:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5111 Milan On time 7:10:00 PM 7:10:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 7/24/2016
Zagros ZV3014 Baghdad On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 7/24/2016
Iranair IR722 Hamburg On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 7/24/2016
Iranair IR3412 Najaf On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 7/24/2016
Air France AF738 Paris On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 7/24/2016
Qeshm Air QB2232 Baghdad Cancelled 8:20:00 PM 8:20:00 PM 7/24/2016
Iranair IR724 Amsterdam On time 8:30:00 PM 8:30:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5117 Istanbul Cancelled 8:45:00 PM 8:45:00 PM 7/24/2016
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 7/24/2016
Qeshm Air QB2222 Baghdad Cancelled 9:30:00 PM 9:30:00 PM 7/24/2016
Qeshm Air QB2214 Istanbul Cancelled 9:55:00 PM 9:55:00 PM 7/24/2016
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 7/24/2016
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5083 KualaLumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 7/24/2016
Qeshm Air QB2207 Varna Cancelled 11:00:00 PM 11:00:00 PM 7/24/2016
Meraj Air JI4805 Istanbul Cancelled 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/24/2016
Qatar Air QR499 Doha On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/24/2016
Qeshm Air QB2245 Isparta Cancelled 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/24/2016
China South CZ6026 Urumqi On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/24/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:40:00 PM 11:40:00 PM 7/24/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul Cancelled 11:55:00 PM 11:55:00 PM 7/24/2016
Iranair IR3405 Najaf Delayed Check in gate 3:00:00 PM 4:30:00 PM 7/24/2016
Tajikair 7J106 Dushanbe On time Boarding 3:00:00 PM 3:00:00 PM 7/24/2016
Air Arabia G9202 Sharjah On time Check in gate 3:30:00 PM 3:30:00 PM 7/24/2016
Alnaser 6N124 Baghdad On time Check in gate 3:30:00 PM 3:30:00 PM 7/24/2016
TurkishAir TK871 Istanbul On time Boarding 3:35:00 PM 3:35:00 PM 7/24/2016
IraqiAirways IA112 Baghdad On time Check in gate 4:00:00 PM 4:00:00 PM 7/24/2016
Fly Dubai FZ242 Dubai On time Check in now 4:10:00 PM 4:10:00 PM 7/24/2016
IraqiAirways IA188 Sulaymaniyah On time Check in now 5:00:00 PM 5:00:00 PM 7/24/2016
Qeshm Air QB2223 Baghdad Cancelled 5:15:00 PM 5:15:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5114 Istanbul On time Check in now 5:15:00 PM 5:15:00 PM 7/24/2016
Austrian Air OS874/IR874 Vienna On time Check in now 5:25:00 PM 5:25:00 PM 7/24/2016
Oman Air WY434 Muscat On time Check in now 5:40:00 PM 5:40:00 PM 7/24/2016
Fly Baghdad IF842 Najaf Cancelled 6:00:00 PM 6:00:00 PM 7/24/2016
Iranair IR715 Ankara On time Check in now 6:00:00 PM 6:00:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5065 Dubai On time Check in now 6:00:00 PM 6:00:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W51154 Beirut On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 7/24/2016
Cham Wings 6Q562 Damascus On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5149 Hong Kong Cancelled 7:00:00 PM 7:00:00 PM 7/24/2016
Taban HH6371 Istanbul Cancelled 7:30:00 PM 7:30:00 PM 7/24/2016
Kuwait Air KU514 Kuwait On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5142 Damascus On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 7/24/2016
Emirates EK980 Dubai On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5077 Shanghai On time 8:50:00 PM 8:50:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5079 Beijing On time 8:50:00 PM 8:50:00 PM 7/24/2016
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 7/24/2016
Qeshm Air QB2273 Tbilisi On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 7/24/2016
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 7/24/2016