خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Al-Naser 6N123 Baghdad Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/22/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/22/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 1/22/2017
Azerbaijan J28017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 1/22/2017
Qatar Air QR482 Doha On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 1/22/2017
Tajikair 7J105 Dushanbe On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 1/22/2017
Mahan Air W51151 Yerevan On time 12:15:00 PM 12:15:00 PM 1/22/2017
Taban HH7258 Najaf Cancelled 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/22/2017
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/22/2017
Iranair IR3406 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/22/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/22/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 1/22/2017
QeshmAir QB2272 Tbilisi On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 1/22/2017
FlyDubai FZ241 Dubai On time 2:35:00 PM 2:35:00 PM 1/22/2017
QeshmAir QB2203 Dubai Cancelled 2:50:00 PM 2:50:00 PM 1/22/2017
Mahan Air W5119 Ankara On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 1/22/2017
Emirates EK971 Dubai On time 9:40:00 AM 9:40:00 AM 1/22/2017
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W51170 Erbil On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/22/2017
QeshmAir QB2215 Istanbul On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/22/2017
Iranair IR3407 Najaf On time Check in gate 10:00:00 AM 10:00:00 AM 1/22/2017
Emirates EK972 Dubai On time Check in now 10:55:00 AM 10:55:00 AM 1/22/2017
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 11:15:00 AM 11:15:00 AM 1/22/2017
Azerbaijan J28018 Baku On time Check in now 11:25:00 AM 11:25:00 AM 1/22/2017
Qatar Air QR483 Doha On time Check in now 11:35:00 AM 11:35:00 AM 1/22/2017
Zagros ZV3013 Najaf On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 1/22/2017
Tajikair 7J106 Dushanbe On time 12:50:00 PM 12:50:00 PM 1/22/2017
Air Arabia G9202 Sharjah On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 1/22/2017
Al-Naser 6N124 Baghdad Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 1/22/2017
IraqiAirways IA112 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 1/22/2017
Iranair IR3405 Najaf Cancelled 3:00:00 PM 3:00:00 PM 1/22/2017
Mahan Air W51150 Yerevan Delayed Delay weather 8:00:00 AM 8:00:00 AM 1/22/2017
Mahan Air W5084 Moscow Departed 8:45:00 AM 9:04:03 AM 1/22/2017
Iranair IR3413 Baghdad On time Boarding 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/22/2017
Meraj Air JI4803 Najaf On time Boarding 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/22/2017
ATA Airlines I35403 Istanbul Departed 9:00:00 AM 8:58:40 AM 1/22/2017
British Air BA152 London On time Boarding 9:10:00 AM 9:10:00 AM 1/22/2017
Iran Aseman EP584 Najaf On time Boarding 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/22/2017
Taban HH7257 Najaf Cancelled 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/22/2017
QeshmAir QB2202 Dubai Cancelled 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/22/2017
QeshmAir QB2273 Tbilisi On time Check in gate 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/22/2017