خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Emirates EK977 Dubai Arrived Custom inspection 10:30:00 PM 10:20:21 PM 2/22/2017
Zagros ZV3014 Baghdad Arrived 10:30:00 PM 9:50:18 PM 2/22/2017
Air Asia D7776 Kualalumpur Arrived Landed 10:40:00 PM 11:04:26 PM 2/22/2017
Iranair IR658 Dubai Delayed 10:50:00 PM 11:40:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2298 Najaf Delayed 11:00:00 PM 11:00:00 PM 2/22/2017
Azerbaijan J28005 Baku Arrived Landed 11:25:00 PM 11:06:53 PM 2/22/2017
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5115 Istanbul Cancelled 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/22/2017
Iranair IR712 Stockholm Delayed 11:40:00 PM 12:35:00 AM 2/23/2017
Iranair IR714 Ankara On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2214 Istanbul Arrived 8:55:00 PM 9:50:47 PM 2/22/2017
China South CZ6025 Urumqi Arrived 9:25:00 PM 10:07:33 PM 2/22/2017
Iranair IR3404 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 2/23/2017
UkraineInt PS751 Kiev On time 1:05:00 AM 1:05:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK874 Istanbul On time 1:10:00 AM 1:10:00 AM 2/23/2017
Taban HH7234 Tbilisi On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/23/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/23/2017
Iranair IR813 Karachi On time 1:45:00 PM 1:45:00 PM 2/23/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 2/23/2017
Azerbaijan J28017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 2/23/2017
Qatar Air QR482 Doha On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 2/23/2017
Kish Air Y97150 Najaf On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W51102 Kabul On time 10:45:00 AM 10:45:00 AM 2/23/2017
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 2/23/2017
ATA Airlines I35404 Istanbul On time 12:01:00 AM 12:01:00 AM 2/23/2017
AirAstana KC251 Almaty On time 12:20:00 PM 12:20:00 PM 2/23/2017
TurkishAir TK898 Istanbul On time 12:30:00 AM 12:30:00 AM 2/23/2017
Alitalia AZ756 Rome On time 12:40:00 AM 12:40:00 AM 2/23/2017
Lufthansa LH600/IR1600 Frankfurt On time 12:40:00 AM 12:40:00 AM 2/23/2017
IraqiAirways IA119 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 2/23/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 2/23/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 2/23/2017
Aeroflot SU512 Moscow On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 2/23/2017
QeshmAir QB2203 Dubai On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 2/23/2017
Mahan Air W5119 Ankara Cancelled 2:50:00 PM 2:50:00 PM 2/23/2017
Austrian Air OS871 Vienna On time 2:55:00 AM 2:55:00 AM 2/23/2017
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 3:05:00 AM 3:05:00 AM 2/23/2017
Aegean A3948 Athens Cancelled 3:05:00 AM 3:05:00 AM 2/23/2017
Taban HH7272 Istanbul On time 3:10:00 AM 3:10:00 AM 2/23/2017
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 2/23/2017
Qatar Air QR490 Doha On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 2/23/2017
Iranair IR738 Rome On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 2/23/2017
Oman Air WY431 Muscat On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5050 Bangkok On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 2/23/2017
Pegasus PC514 Istanbul On time 4:05:00 AM 4:05:00 AM 2/23/2017
Emirates EK975 Dubai On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK872 Istanbul On time 4:15:00 AM 4:15:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5078 Beijing On time 4:40:00 AM 4:40:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5080 Guang Zhou On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK878 Istanbul On time 6:10:00 AM 6:10:00 AM 2/23/2017
Iran Aseman EP511 Istanbul Cancelled 6:20:00 AM 6:20:00 AM 2/23/2017
British Air BA153 London On time 6:45:00 AM 6:45:00 AM 2/23/2017
Meraj Air JI4804 Istanbul On time 6:55:00 AM 6:55:00 AM 2/23/2017
Emirates EK971 Dubai On time 9:40:00 AM 9:40:00 AM 2/23/2017
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Qatar Air QR499 Doha Departed 10:40:00 PM 10:47:24 PM 2/22/2017
China South CZ6026 Urumqi On time Boarding 10:45:00 PM 10:45:00 PM 2/22/2017
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:20:00 PM 11:20:00 PM 2/22/2017
Meraj Air JI4805 Istanbul On time Boarding 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/22/2017
Air Asia D7777 Kualalumpur Delayed Check in gate 12:05:00 AM 12:35:00 AM 2/23/2017
Emirates EK978 Dubai On time Check in now 12:55:00 AM 12:55:00 AM 2/23/2017
Azerbaijan J28006 Baku On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 2/23/2017
Lufthansa LH601/IR1601 Frankfurt On time 2:50:00 AM 2:50:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK875 Istanbul On time 3:25:00 AM 3:25:00 AM 2/23/2017
Alitalia AZ757 Rome On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 2/23/2017
Austrian Air OS872 Vienna On time 3:50:00 AM 3:50:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W51101 Kabul On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 2/23/2017
Etihad EY344 Abu Dhabi On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 2/23/2017
Aegean A3949 Athens Cancelled 4:15:00 AM 4:15:00 AM 2/23/2017
Oman Air WY432 Muscat On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 2/23/2017
Aeroflot SU513 Moscow On time 4:30:00 AM 4:30:00 AM 2/23/2017
Qatar Air QR491 Doha On time 4:40:00 AM 4:40:00 AM 2/23/2017
Pegasus PC513 Istanbul On time 4:55:00 AM 4:55:00 AM 2/23/2017
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 2/23/2017
QeshmAir QB2219 Najaf On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK873 Istanbul On time 5:10:00 AM 5:10:00 AM 2/23/2017
UkraineInt PS752 Kiev On time 5:15:00 AM 5:15:00 AM 2/23/2017
Emirates EK976 Dubai On time 5:40:00 AM 5:40:00 AM 2/23/2017
Iranair IR725 Amsterdam On time 6:05:00 AM 6:05:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK899 Istanbul On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 2/23/2017
Iranair IR812 Karachi On time 6:40:00 AM 6:40:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5112 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 2/23/2017
Iranair IR659 Dubai On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5130 Copenhagen Cancelled 7:10:00 AM 7:10:00 AM 2/23/2017
Iranair IR711 London On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK879 Istanbul On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5061 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5118 Ankara Cancelled 8:00:00 AM 8:00:00 AM 2/23/2017
Iranair IR723 Hamburg On time 8:30:00 AM 8:30:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5084 Moscow On time 8:45:00 AM 8:45:00 AM 2/23/2017
Iranair IR3405 Najaf On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 2/23/2017
Taban HH7233 Tbilisi On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 2/23/2017