خوش آمدید — امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Emirates EK971 Dubai On time 09:35:00 09:35:00 2015/02/01
Qatar Air QR488 Doha On time 09:55:00 09:55:00 2015/02/01
Kuwait Air KU513 Kuwait On time 11:00:00 11:00:00 2015/02/01
Azerbaijan J2017 Baku On time 11:25:00 11:25:00 2015/02/01
SaudiArab SV2806 Jeddah On time 12:00:00 12:00:00 2015/02/01
Tajikair 7J105 Dushanbe On time 12:10:00 12:10:00 2015/02/01
Mahan Air W51151 Yerevan On time 12:45:00 12:45:00 2015/02/01
SaudiArab SV2846 Jeddah On time 13:00:00 13:00:00 2015/02/01
Mahan Air W5060 Dubai On time 13:30:00 13:30:00 2015/02/01
Air Arabia G9201 Sharjah On time 14:00:00 14:00:00 2015/02/01
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 14:00:00 14:00:00 2015/02/01
Taban HH6372 Istanbul On time 14:30:00 14:30:00 2015/02/01
Iranair IR3414 Najaf On time 15:00:00 15:00:00 2015/02/01
Mahan Air W5119 Ankara On time 15:00:00 15:00:00 2015/02/01
Mahan Air W5113 Istanbul On time 15:10:00 15:10:00 2015/02/01
Oman Air WY433 Muscat On time 15:45:00 15:45:00 2015/02/01
Mahan Air W5062 Dubai On time 17:05:00 17:05:00 2015/02/01
Mahan Air W5143 Damascus On time 17:15:00 17:15:00 2015/02/01
Emirates EK979 Dubai On time 17:35:00 17:35:00 2015/02/01
Mahan Air W51171 Erbil On time 18:15:00 18:15:00 2015/02/01
SaudiArab SV2842 Jeddah On time 19:00:00 19:00:00 2015/02/01
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 19:10:00 19:10:00 2015/02/01
Iran Aseman EP521 Dubai On time 19:40:00 19:40:00 2015/02/01
Emirates EK977 Dubai On time 19:55:00 19:55:00 2015/02/01
Iranair IR722 Hamburg On time 20:00:00 20:00:00 2015/02/01
Zagros ZV4152 Najaf On time 20:00:00 20:00:00 2015/02/01
Iranair IR724 Amsterdam On time 20:10:00 20:10:00 2015/02/01
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 20:10:00 20:10:00 2015/02/01
Iranair IR3418 Najaf On time 20:10:00 20:10:00 2015/02/01
Qeshm Air QB2240 Najaf On time 20:30:00 20:30:00 2015/02/01
Qatar Air QR486 Doha On time 21:10:00 21:10:00 2015/02/01
Meraj Air JI4802 Najaf On time 21:30:00 21:30:00 2015/02/01
Mahan Air W5066 Dubai On time 22:00:00 22:00:00 2015/02/01
Iranair IR658 Dubai On time 22:50:00 22:50:00 2015/02/01
Mahan Air W5064 Dubai On time 23:30:00 23:30:00 2015/02/01
TurkishAir TK898 Istanbul On time 23:45:00 23:45:00 2015/02/01
Iranair IR714 Ankara On time 23:45:00 23:45:00 2015/02/01
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W51150 Yerevan Departed 08:30:00 08:45:44 2015/02/01
Qeshm Air QB2241 Najaf On time Boarding 09:00:00 09:00:00 2015/02/01
Meraj Air JI4803 Najaf On time Boarding 09:00:00 09:00:00 2015/02/01
Qeshm Air QB2202 Dubai On time Check in gate 09:30:00 09:30:00 2015/02/01
Iranair IR3413 Baghdad On time Check in gate 10:00:00 10:00:00 2015/02/01
Mahan Air W55094 Jeddah On time Check in now 10:30:00 10:30:00 2015/02/01
Emirates EK972 Dubai On time Check in now 10:50:00 10:50:00 2015/02/01
Qatar Air QR489 Doha On time Check in now 10:55:00 10:55:00 2015/02/01
Mahan Air W5142 Damascus Delayed 11:00:00 14:00:00 2015/02/01
Mahan Air W5063 Dubai On time Check in now 11:30:00 11:30:00 2015/02/01
Kuwait Air KU514 Kuwait On time 12:00:00 12:00:00 2015/02/01
Azerbaijan J2018 Baku On time 12:25:00 12:25:00 2015/02/01
SaudiArab SV2807 Madinah On time 13:30:00 13:30:00 2015/02/01
Tajikair 7J106 Dushanbe On time 13:30:00 13:30:00 2015/02/01
Mahan Air W51170 Erbil On time 14:00:00 14:00:00 2015/02/01
SaudiArab SV2847 Madinah On time 14:30:00 14:30:00 2015/02/01
Air Arabia G9202 Sharjah On time 14:40:00 14:40:00 2015/02/01
IraqiAirways IA112 Baghdad On time 15:00:00 15:00:00 2015/02/01
Mahan Air W5067 Dubai On time 16:30:00 16:30:00 2015/02/01
Oman Air WY434 Muscat On time 16:35:00 16:35:00 2015/02/01
Iranair IR715 Ankara On time 17:05:00 17:05:00 2015/02/01
Mahan Air W5065 Dubai On time 18:10:00 18:10:00 2015/02/01
Mahan Air W5079 Beijing On time 18:15:00 18:15:00 2015/02/01
Mahan Air W5114 Istanbul On time 18:55:00 18:55:00 2015/02/01
Emirates EK980 Dubai On time 19:05:00 19:05:00 2015/02/01
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 19:15:00 19:15:00 2015/02/01
Mahan Air W5077 Shanghai On time 19:45:00 19:45:00 2015/02/01
SaudiArab SV2843 Madinah On time 20:30:00 20:30:00 2015/02/01
Mahan Air W5051 Bangkok On time 21:10:00 21:10:00 2015/02/01
Emirates EK978 Dubai On time 21:20:00 21:20:00 2015/02/01
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 21:50:00 21:50:00 2015/02/01
Qatar Air QR487 Doha On time 22:10:00 22:10:00 2015/02/01
Iranair IR814 Kualalumpur Cancelled 22:20:00 22:20:00 2015/02/01
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 22:45:00 22:45:00 2015/02/01
Taban HH6373 Istanbul On time 23:00:00 23:00:00 2015/02/01
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 23:00:00 23:00:00 2015/02/01
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time 23:50:00 23:50:00 2015/02/01
‏فارسی‏English