خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR660 Beirut On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W51149 Sulaymaniyah Arrived Landed 1:30:00 PM 12:52:26 PM 9/2/2015
Qeshm Air QB2222 Baghdad On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 9/2/2015
China South CZ6025 Urumqi On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 9/2/2015
Freebird FH992 Adana On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 9/2/2015
Qatar Air QR486 Doha On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 9/2/2015
Qeshm Air QB2240 Najaf Delayed 10:30:00 PM 10:45:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5066 Dubai Cancelled 10:30:00 PM 10:30:00 PM 9/2/2015
Zagros ZV4152 Najaf On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 9/2/2015
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 9/2/2015
Azerbaijan J2005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 9/2/2015
Iranair IR658 Dubai On time 11:35:00 PM 11:35:00 PM 9/2/2015
Iranair IR3406 Najaf On time 11:55:00 PM 11:55:00 PM 9/2/2015
Iran Aseman EP551 Yerevan Cancelled 12:15:00 PM 12:15:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W51175 Najaf Arrived 12:30:00 PM 11:53:24 AM 9/2/2015
IraqiAirways IA113 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 9/2/2015
Iranair IR718 Istanbul On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 9/2/2015
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:40:00 PM 2:40:00 PM 9/2/2015
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 9/2/2015
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 3:50:00 PM 3:50:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5062 Dubai On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 9/2/2015
Iranair IR815 Kualalumpur On time 4:55:00 PM 4:55:00 PM 9/2/2015
Taban HH6358 Najaf On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W55057 Madinah On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 9/2/2015
Iran Aseman EP555 Varna On time 5:40:00 PM 5:40:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5103 Munich On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W51151 Yerevan On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 9/2/2015
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 6:25:00 PM 6:25:00 PM 9/2/2015
Emirates EK979 Dubai On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 9/2/2015
Qeshm Air QB2246 Isparta On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 9/2/2015
Tajikair 7J105 Dushanbe Cancelled 7:30:00 PM 7:30:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 9/2/2015
Iran Aseman EP521 Dubai Cancelled 7:40:00 PM 7:40:00 PM 9/2/2015
Iranair IR720 Frankfurt Delayed 7:50:00 PM 9:30:00 PM 9/2/2015
Qeshm Air QB2252 Corlu Cancelled 7:50:00 PM 7:50:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5111 Milan On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 9/2/2015
Iranair IR3414 Najaf On time 8:30:00 PM 8:30:00 PM 9/2/2015
Iranair IR712 Stockholm Delayed 8:35:00 PM 10:50:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W51187 Kuwait On time 8:45:00 PM 8:45:00 PM 9/2/2015
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 9/2/2015
Taban HH6360 Najaf On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 9/2/2015
Atlas Jet KK6574 Istanbul On time 9:35:00 PM 9:35:00 PM 9/2/2015
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Zagros ZV4151 Najaf On time Check in gate 1:00:00 PM 1:00:00 PM 9/2/2015
Taban HH6357 Najaf On time Boarding 1:00:00 PM 1:00:00 PM 9/2/2015
Iranair IR3407 Najaf On time Boarding 1:05:00 PM 1:05:00 PM 9/2/2015
Caspian Air IV7946 Isparta On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5077 Shanghai On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 9/2/2015
Qeshm Air QB2245 Isparta On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 9/2/2015
Atlas Jet KK6575 Istanbul On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 9/2/2015
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 9/2/2015
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 9/2/2015
Freebird FH933 Adana On time 11:10:00 PM 11:10:00 PM 9/2/2015
Qatar Air QR487 Doha On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 9/2/2015
China South CZ6026 Urumqi On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 9/2/2015
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W51150 Yerevan On time Check in now 2:00:00 PM 2:00:00 PM 9/2/2015
IraqiAirways IA114 Najaf On time Check in now 3:00:00 PM 3:00:00 PM 9/2/2015
Air Arabia G9202 Sharjah On time Check in now 3:30:00 PM 3:30:00 PM 9/2/2015
TurkishAir TK871 Istanbul On time Check in now 3:40:00 PM 3:40:00 PM 9/2/2015
Iranair IR739 Rome Delayed 4:15:00 PM 6:15:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5067 Dubai Cancelled 5:00:00 PM 5:00:00 PM 9/2/2015
Qeshm Air QB2223 Baghdad On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 9/2/2015
Iranair IR715 Ankara On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:20:00 PM 6:20:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W5089 Beijing Cancelled 6:45:00 PM 6:45:00 PM 9/2/2015
Taban HH6371 Istanbul On time 7:20:00 PM 7:20:00 PM 9/2/2015
Iranair IR800 Beijing Delayed 7:25:00 PM 8:25:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W51114 Varna Cancelled 7:30:00 PM 7:30:00 PM 9/2/2015
Emirates EK980 Dubai On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 9/2/2015
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 9/2/2015
Tajikair 7J106 Dushanbe Cancelled 9:30:00 PM 9:30:00 PM 9/2/2015
Iranair IR3405 Baghdad Delayed 9:30:00 PM 11:30:00 PM 9/2/2015
Mahan Air W51106 Burgas Cancelled 9:30:00 PM 9:30:00 PM 9/2/2015