خوش آمدید — امروز شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Taban HH7246 Delhi Delayed 1:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
Taban HH7282 Tbilisi Arrived Passport inspection 1:00:00 PM 1:42:05 PM 3/25/2017
AirAstana KC251 Almaty Arrived Custom inspection 1:20:00 PM 1:20:00 PM 3/25/2017
Caspian Air IV7911 Najaf Arrived Custom inspection 1:30:00 PM 1:28:22 PM 3/25/2017
Qatar Air QR498 Doha On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 3/25/2017
China South CZ6025 Urumqi On time 10:25:00 PM 10:25:00 PM 3/25/2017
BoraJet YB9822 Adana On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3060 Baku On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
FlyDubai FZ8243 Dubai On time 10:40:00 PM 10:40:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3414 Baghdad On time 10:55:00 PM 10:55:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3008 Baghdad On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 3/25/2017
Nouvel Air BJ4722 Monastir On time 11:05:00 PM 11:05:00 PM 3/25/2017
Onur Air 8Q3701 Adana On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 3/25/2017
Pegasus PC6210 Adana On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 3/25/2017
Qatar Air QR482 Doha Arrived 11:25:00 AM 12:56:13 PM 3/25/2017
Emirates EK977 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/25/2017
Tailwind TI555 Adana On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2203 Dubai Delayed 11:45:00 AM 3:00:00 PM 3/25/2017
Freebird FH944 Adana Delayed 11:45:00 PM 12:15:00 AM 3/26/2017
Iranair IR658 Dubai On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 3/25/2017
Atlas Jet KK560 Adana On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 3/25/2017
Etihad EY349 Abu Dhabi Delayed 12:55:00 PM 2:30:00 PM 3/25/2017
Iranair EP585 Najaf On time Ready to land 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/25/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3406 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/25/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 3:15:00 PM 3:15:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51107 Isparta On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5646 Adana On time 3:40:00 PM 3:40:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35416 Baku On time 3:50:00 PM 3:50:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35404 Istanbul On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5640 Adana On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5644 Adana On time 4:10:00 PM 4:10:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5113 Istanbul On time 4:10:00 PM 4:10:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5050 Bangkok On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35431 Najaf Arrived Landed 4:30:00 PM 2:01:30 PM 3/25/2017
Mahan Air W51120 Cochin On time 4:40:00 PM 4:40:00 PM 3/25/2017
Jet Asia JF9820 Phuket On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/25/2017
Oman Air WY433 Muscat On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2294 Najaf On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5082 Kualalumpur On time 5:20:00 PM 5:20:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3014 Baghdad On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Caspian Air IV7921 Najaf On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Taban HH7258 Najaf On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Austrian Air OS873 Vienna On time 5:35:00 PM 5:35:00 PM 3/25/2017
Iran Aseman EP521 Dubai Delayed 6:00:00 PM 8:00:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3058 Tbilisi On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 3/25/2017
Kish Air Y97148 Najaf On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 3/25/2017
Iranair IR815 Kualalumpur Cancelled 6:10:00 PM 6:10:00 PM 3/25/2017
Atlas Jet KK510 Adana On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5062 Dubai On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51129 Najaf On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 3/25/2017
Emirates EK979 Dubai On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 3/25/2017
Nouvel Air BJ4744 Monastir On time 7:10:00 PM 7:10:00 PM 3/25/2017
Armenia AirC RM723 Yerevan On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3408 Najaf Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5101 Dusseldorf Cancelled 8:10:00 PM 8:10:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51117 Sochi On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 3/25/2017
Thai Airways TG527 Bangkok On time 8:35:00 PM 8:35:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5107 Paris On time 8:45:00 PM 8:45:00 PM 3/25/2017
Iranair IR716 Vienna On time 8:50:00 PM 8:50:00 PM 3/25/2017
Iranair IR720 Frankfurt On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 3/25/2017
FlyDubai FZ8241 Dubai Delayed 9:25:00 AM 3:30:00 PM 3/25/2017
Iran Aseman EP551 Yerevan On time 9:25:00 PM 9:25:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3416 Baghdad On time 9:45:00 PM 9:45:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35449 Tbilisi On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2214 Istanbul On time 9:55:00 PM 9:55:00 PM 3/25/2017
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
QeshmAir QB2210 Goa Delayed Check in gate 1:30:00 PM 4:30:00 PM 3/25/2017
Taban HH7257 Najaf On time Check in gate 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/25/2017
Georgian A92718 Tbilisi On time Check in gate 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2295 Najaf Departed 1:30:00 PM 2:07:26 PM 3/25/2017
Zagros ZV3059 Tbilisi On time Boarding 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35463 Denizly Delayed 10:00:00 PM 11:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 3/25/2017
FlyDubai FZ8242 Dubai Delayed 10:25:00 AM 4:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51101 Kabul Cancelled 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
Caspian Air IV7900 Najaf On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 3/25/2017
Jet Asia JF9821 Phuket On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3469 Najaf On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 3/25/2017
BoraJet YB9823 Adana On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/25/2017
Qatar Air QR499 Doha On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 3/25/2017
FlyDubai FZ8244 Dubai On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 3/25/2017
China South CZ6026 Urumqi On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 3/25/2017
Qatar Air QR483 Doha Delayed Ready to depart 12:35:00 PM 12:35:00 PM 3/25/2017
Kish Air Y97149 Najaf On time Boarding 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3003 Najaf On time Boarding 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51118 Sochi On time Boarding 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
Caspian Air IV7920 Najaf On time Check in gate 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/25/2017
AirAstana KC252 Almaty On time Boarding 2:20:00 PM 2:20:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2215 Istanbul On time Check in gate 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51128 Najaf On time Check in gate 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/25/2017
Air Arabia G9202 Sharjah On time Check in now 3:30:00 PM 3:30:00 PM 3/25/2017
IraqiAirways IA112 Baghdad On time Check in now 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3409 Najaf Cancelled 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Atlas Jet KK581 Adana On time Check in now 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5647 Adana On time Check in now 4:30:00 PM 4:30:00 PM 3/25/2017
TurkishAir TK871 Istanbul On time Check in now 4:45:00 PM 4:45:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5641 Adana On time Check in now 4:50:00 PM 4:50:00 PM 3/25/2017
Sun Express XQ5645 Adana On time Check in now 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/25/2017
Taban HH7247 Jaipur On time Check in now 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/25/2017
Meraj Air JI4822 Goa On time Check in now 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5093 Goa On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
QeshmAir QB2249 Larnaca On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35448 Tbilisi On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Iran Aseman EP550 Yerevan On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/25/2017
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 5:50:00 PM 5:50:00 PM 3/25/2017
Oman Air WY434 Muscat On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 3/25/2017
Austrian Air OS874 Vienna On time 6:25:00 PM 6:25:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3061 Baku On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51152 Beirut On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5065 Dubai On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 3/25/2017
Atlas Jet KK511 Adana On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 3/25/2017
Zagros ZV3055 Yerevan On time 7:40:00 PM 7:40:00 PM 3/25/2017
ATA Airlines I35420 Denizly Delayed 8:00:00 PM 10:30:00 PM 3/25/2017
Nouvel Air BJ4745 Monastir On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 3/25/2017
Armenia AirC RM724 Yerevan On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 3/25/2017
Taban HH7271 Istanbul On time 8:45:00 PM 8:45:00 PM 3/25/2017
Emirates EK980 Dubai On time 9:05:00 PM 9:05:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W5071 Delhi On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 3/25/2017
Iranair IR3463 Najaf On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 3/25/2017
Mahan Air W51112 Izmir On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 3/25/2017
Thai Airways TG528 Bangkok On time 9:45:00 PM 9:45:00 PM 3/25/2017