خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
China South CZ6025 Urumqi On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/3/2015
Qatar Air QR486 Doha On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5066 Dubai On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 8/3/2015
Iranair IR660 Beirut On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 8/3/2015
Qatar Air QR488 Doha Arrived 10:55:00 AM 10:49:14 AM 8/3/2015
Iranair IR3406 Najaf On time 10:55:00 PM 10:55:00 PM 8/3/2015
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 8/3/2015
Azerbaijan J2005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 8/3/2015
Kish Air Y97150 Najaf Arrived Passport inspection 11:30:00 AM 11:13:53 AM 8/3/2015
Iranair IR658 Dubai On time 11:35:00 PM 11:35:00 PM 8/3/2015
Taban HH6350 Baghdad On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 8/3/2015
Taban HH6358 Najaf Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 8/3/2015
IraqiAirways IA113 Najaf On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 8/3/2015
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:40:00 PM 2:40:00 PM 8/3/2015
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 8/3/2015
Iranair IR718 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5119 Ankara On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/3/2015
Germania ST6274 Dusseldorf On time 3:20:00 PM 3:20:00 PM 8/3/2015
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 3:50:00 PM 3:50:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5062 Dubai On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W51107 Isparta On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 8/3/2015
Oman Air WY433 Muscat On time 5:50:00 PM 5:50:00 PM 8/3/2015
Caspian Air IV7911 Najaf On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 8/3/2015
Gulf Air GF332 Bahrain On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 8/3/2015
Emirates EK979 Dubai On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 8/3/2015
Qeshm Air QB2246 Isparta On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 8/3/2015
Iran Aseman EP551 Yerevan Delayed 7:30:00 PM 8:30:00 PM 8/3/2015
Iranair IR720 Frankfurt On time 7:50:00 PM 7:50:00 PM 8/3/2015
Iranair IR3414 Najaf On time 7:50:00 PM 7:50:00 PM 8/3/2015
Qeshm Air QB2240 Najaf Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 8/3/2015
Iranair IR726 Gotheburg Delayed 8:30:00 PM 10:30:00 PM 8/3/2015
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 8/3/2015
Taban HH6332 Dubai On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 8/3/2015
Iranair IR3408 Baghdad On time 9:15:00 PM 9:15:00 PM 8/3/2015
Atlas Jet KK6574 Istanbul On time 9:35:00 PM 9:35:00 PM 8/3/2015
Qeshm Air QB2216 Najaf On time 9:45:00 PM 9:45:00 PM 8/3/2015
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Taban HH6349 Baghdad On time Check in now 1:30:00 PM 1:30:00 PM 8/3/2015
Qeshm Air QB2245 Isparta On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 8/3/2015
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 8/3/2015
Atlas Jet KK6575 Istanbul On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 8/3/2015
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 8/3/2015
Taban HH6371 Istanbul On time 11:05:00 PM 11:05:00 PM 8/3/2015
Qatar Air QR487 Doha On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 8/3/2015
KAM AIR RQ027 Kabul Cancelled 11:30:00 AM 11:30:00 AM 8/3/2015
Mahan Air W5063 Dubai Departed 11:30:00 AM 11:32:42 AM 8/3/2015
China South CZ6026 Urumqi On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/3/2015
Emirates EK972 Dubai On time Ready to depart 11:40:00 AM 11:40:00 AM 8/3/2015
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 8/3/2015
Qatar Air QR489 Doha On time Boarding 11:55:00 AM 11:55:00 AM 8/3/2015
Qeshm Air QB2247 Isparta On time Check in gate 12:00:00 PM 12:00:00 PM 8/3/2015
Iranair IR3407 Baghdad On time Boarding 12:05:00 PM 12:05:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W51112 Tbilisi Cancelled 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/3/2015
IraqiAirways IA114 Najaf On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 8/3/2015
Air Arabia G9202 Sharjah On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 8/3/2015
Iran Aseman EP550 Yerevan Delayed 3:30:00 PM 5:30:00 PM 8/3/2015
TurkishAir TK871 Istanbul On time 3:40:00 PM 3:40:00 PM 8/3/2015
Taban HH6331 Dubai On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 8/3/2015
Germania ST3329 Berlin On time 4:05:00 PM 4:05:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5067 Dubai On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 8/3/2015
Iranair IR3409 Baghdad On time 5:10:00 PM 5:10:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:20:00 PM 6:20:00 PM 8/3/2015
Oman Air WY434 Muscat On time 6:50:00 PM 6:50:00 PM 8/3/2015
Gulf Air GF333 Bahrain On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 8/3/2015
Qeshm Air QB2249 Larnaca On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/3/2015
Emirates EK980 Dubai On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 8/3/2015
Iranair IR3413 Najaf On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 8/3/2015
Iran Aseman EP570 Kualalumpur Cancelled 9:30:00 PM 9:30:00 PM 8/3/2015
Mahan Air W5077 Shanghai On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 8/3/2015