خوش آمدید — امروز جمعه ۷ آذر ۱۳۹۳

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Gulf Air GF0334 Bahrain Arrived 10:10:00 PM 10:05:33 PM 11/28/2014
Iranair IR728 Cologne Arrived Custom inspection 11:20:00 PM 10:26:49 PM 11/28/2014
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 11/28/2014
Mahan Air W51153 Beirut Arrived Landed 11:30:00 PM 11:14:30 PM 11/28/2014
Iranair IR732 Paris On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 11/28/2014
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 11/28/2014
TurkishAir TK874 Istanbul On time 1:00:00 AM 1:00:00 AM 11/29/2014
Azerbaijan J2005 Baku On time 1:25:00 AM 1:25:00 AM 11/29/2014
Iranair IR654 Dubai On time 12:05:00 AM 12:05:00 AM 11/29/2014
Iranair IR3414 Najaf Arrived Custom inspection 12:35:00 AM 10:36:46 PM 11/28/2014
Alitalia AZ756 Rome On time 12:40:00 AM 12:40:00 AM 11/29/2014
Lufthansa LH600 Frankfurt On time 12:45:00 AM 12:45:00 AM 11/29/2014
Mahan Air W5050 Bangkok On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 11/29/2014
Emirates EK975 Dubai On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 11/29/2014
Belavia Air B2787 Minsk On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 11/29/2014
Mahan Air W5115 Istanbul On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 11/29/2014
Iran Aseman EP571 Kualalumpur On time 2:50:00 AM 2:50:00 AM 11/29/2014
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 2:50:00 AM 2:50:00 AM 11/29/2014
Austrian Air OS871 Vienna On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 11/29/2014
Mahan Air W5070 Delhi On time 3:15:00 AM 3:15:00 AM 11/29/2014
Qatar Air QR484 Doha On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 11/29/2014
Gulf Air GF0336 Bahrain On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 11/29/2014
TurkishAir TK872 Istanbul On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 11/29/2014
Pegasus PC512 Istanbul On time 4:05:00 AM 4:05:00 AM 11/29/2014
Oman Air WY431 Muscat On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 11/29/2014
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR814 Kualalumpur Delayed Check in gate 10:20:00 PM 11:50:00 PM 11/28/2014
Taban HH6373 Istanbul Departed 10:50:00 PM 11:05:35 PM 11/28/2014
Gulf Air GF0335 Bahrain Departed 10:55:00 PM 11:04:05 PM 11/28/2014
Iran Aseman EP510 Istanbul Departed 11:00:00 PM 11:08:28 PM 11/28/2014
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time Check in gate 11:50:00 PM 11:50:00 PM 11/28/2014
Qeshm Air QB2241 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 11/29/2014
Iran Aseman EP566 Mazar-i-Shar On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 11/29/2014
Iranair IR3415 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 11/29/2014
Emirates EK972 Dubai On time 10:50:00 AM 10:50:00 AM 11/29/2014
Qatar Air QR489 Doha On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 11/29/2014
Mahan Air W5063 Dubai On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 11/29/2014
Azerbaijan J2106 Baku On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 11/29/2014
Azerbaijan J2006 Baku On time 2:25:00 AM 2:25:00 AM 11/29/2014
Lufthansa LH601 Frankfurt On time 2:50:00 AM 2:50:00 AM 11/29/2014
Alitalia AZ757 Rome On time 3:15:00 AM 3:15:00 AM 11/29/2014
TurkishAir TK875 Istanbul On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 11/29/2014
Belavia Air B2788 Minsk On time 3:40:00 AM 3:40:00 AM 11/29/2014
Austrian Air OS872 Vienna On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 11/29/2014
Emirates EK976 Dubai On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 11/29/2014
Qatar Air QR485 Doha On time 4:20:00 AM 4:20:00 AM 11/29/2014
Gulf Air GF0337 Bahrain On time 4:30:00 AM 4:30:00 AM 11/29/2014
Pegasus PC513 Istanbul On time 4:55:00 AM 4:55:00 AM 11/29/2014
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 11/29/2014
TurkishAir TK873 Istanbul On time 5:10:00 AM 5:10:00 AM 11/29/2014
Oman Air WY432 Muscat On time 5:10:00 AM 5:10:00 AM 11/29/2014
TurkishAir TK899 Istanbul On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 11/29/2014
Iranair IR661 Beirut On time 6:40:00 AM 6:40:00 AM 11/29/2014
Mahan Air W5112 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 11/29/2014
Iranair IR659 Dubai On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 11/29/2014
Mahan Air W5061 Dubai On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 11/29/2014
TurkishAir TK879 Istanbul On time 8:10:00 AM 8:10:00 AM 11/29/2014
Iranair IR721 Frankfurt On time 8:10:00 AM 8:10:00 AM 11/29/2014
Iranair IR713 Stockholm On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 11/29/2014
Caspian Air IV7930 Dubai On time 8:25:00 AM 8:25:00 AM 11/29/2014
Mahan Air W51186 Kuwait On time 8:30:00 AM 8:30:00 AM 11/29/2014
Iranair IR717 Vienna On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 11/29/2014
Iran Aseman EP520 Dubai On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 11/29/2014
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 11/29/2014
‏فارسی‏English