خوش آمدید — امروز سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
SaudiArab SV2802 Jeddah Arrived Landed 1:00:00 PM 12:41:45 PM 3/31/2015
Emirates EK3971 Dubai On time 1:10:00 PM 1:10:00 PM 3/31/2015
Fly Dubai FZ8249 Dubai On time 1:10:00 PM 1:10:00 PM 3/31/2015
Atlas Jet KK524 Adana On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/31/2015
Atlas Jet KK500 Adana On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/31/2015
Atlas Jet KK506 Adana On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/31/2015
Atlas Jet KK508 Adana On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5066 Dubai On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/31/2015
Iranair IR3410 Najaf On time 10:40:00 PM 10:40:00 PM 3/31/2015
Gulf Air GF334 Bahrain On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 3/31/2015
TurkishAir TK898 Izmir On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 3/31/2015
Taban HH6320 Isparta On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/31/2015
Taban HH6358 Najaf On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/31/2015
Iranair IR658 Dubai On time 11:35:00 PM 11:35:00 PM 3/31/2015
Zagros ZV4186 Isparta Cancelled 11:45:00 PM 11:45:00 PM 3/31/2015
Atlas Jet KK516 Adana Arrived 12:05:00 PM 11:53:07 AM 3/31/2015
Kuwait Air KU513 Kuwait Arrived Passport inspection 12:30:00 PM 12:25:38 PM 3/31/2015
Mahan Air W51175 Najaf Arrived Custom inspection 12:30:00 PM 12:17:51 PM 3/31/2015
Mahan Air W5073 Almaty On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W51151 Yerevan On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/31/2015
Atlas Jet KK520 Adana On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 3/31/2015
Taban HH6372 Istanbul Delayed 2:25:00 PM 2:45:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/31/2015
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 3/31/2015
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5119 Ankara On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W51161 Najaf Delayed 3:15:00 PM 5:15:00 PM 3/31/2015
Meraj Air JI4802 Najaf On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 3/31/2015
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 3:50:00 PM 3:50:00 PM 3/31/2015
Iranair W55092 Jeddah On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/31/2015
Iranair IR742 Moscow On time 4:20:00 PM 4:20:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5050 Bangkok On time 4:40:00 PM 4:40:00 PM 3/31/2015
Iranair IR811 Mumbai On time 4:50:00 PM 4:50:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5082 Kualalumpur On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5062 Dubai On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/31/2015
Taban HH6322 Izmir On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 3/31/2015
IranAirtours B99763 Doha On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 3/31/2015
Zagros ZV4166 Isparta On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 3/31/2015
Qeshm Air QB2258 Najaf On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/31/2015
TurkishAir TK7646 Izmir On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/31/2015
Emirates EK979 Dubai On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 3/31/2015
Iran Aseman EP513 Izmir On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 3/31/2015
Caspian Air IV7945 Isparta On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 3/31/2015
Qeshm Air QB2232 Najaf On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 3/31/2015
Fly Dubai FZ8243 Dubai On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 3/31/2015
Zagros ZV4152 Najaf Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 3/31/2015
Iranair IR750 Milan Cancelled 8:10:00 PM 8:10:00 PM 3/31/2015
Iranair IR732 Paris Delayed 8:20:00 PM 9:40:00 PM 3/31/2015
Iranair IR1537 Jeddah On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 3/31/2015
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 3/31/2015
Meraj Air JI4836 Najaf On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 3/31/2015
Atlas Jet KK514 Adana On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 3/31/2015
Qeshm Air QB2216 Najaf On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 3/31/2015
Iranair IR3414 Najaf Delayed 9:45:00 PM 10:45:00 PM 3/31/2015
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Kuwait Air KU514 Kuwait On time Check in gate 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/31/2015
Zagros ZV4171 Isparta Cancelled 10:00:00 PM 10:00:00 PM 3/31/2015
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W51160 Najaf Delayed 11:00:00 AM 1:00:00 PM 3/31/2015
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5051 Bangkok On time 11:05:00 PM 11:05:00 PM 3/31/2015
Gulf Air GF335 Bahrain On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/31/2015
Iranair IR3419 Baghdad On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 3/31/2015
IranAirtours B99742 Isparta On time 11:59:00 PM 11:59:00 PM 3/31/2015
Iranair IR1536 Jeddah On time Check in gate 12:30:00 PM 12:30:00 PM 3/31/2015
Fly Dubai FZ8250 Dubai On time Check in now 2:10:00 PM 2:10:00 PM 3/31/2015
SaudiArab SV2803 Madinah On time Check in now 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/31/2015
Air Arabia G9202 Sharjah On time Check in now 3:30:00 PM 3:30:00 PM 3/31/2015
Emirates EK3972 Dubai On time Check in now 3:40:00 PM 3:40:00 PM 3/31/2015
Taban HH6319 Isparta On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/31/2015
IraqiAirways IA112 Baghdad On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5067 Dubai On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5093 Goa On time 4:45:00 PM 4:45:00 PM 3/31/2015
Meraj Air JI4837 Najaf On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5142 Damascus Cancelled 5:15:00 PM 5:15:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W55090 Jeddah On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W51106 Isparta On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:20:00 PM 6:20:00 PM 3/31/2015
Iranair IR3411 Najaf On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 3/31/2015
Taban HH6357 Najaf On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 3/31/2015
TurkishAir TK7647 Izmir On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5071 Delhi On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 3/31/2015
Zagros ZV4185 Najaf Cancelled 7:30:00 PM 7:30:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 3/31/2015
Mahan Air W5079 Beijing On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 3/31/2015
Emirates EK980 Dubai On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 3/31/2015
Fly Dubai FZ8244 Dubai On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 3/31/2015
Iranair IR814 Kualalumpur On time 9:55:00 PM 9:55:00 PM 3/31/2015
‏فارسی‏English