خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Qatar Air QR486 Doha On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 5/24/2015
Mahan Air W5066 Dubai Cancelled 10:30:00 PM 10:30:00 PM 5/24/2015
Iranair IR696 Damascus On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 5/24/2015
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 5/24/2015
Iranair IR658 Dubai On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 5/24/2015
Mahan Air W5103 Munich Arrived 5:45:00 PM 5:51:45 PM 5/24/2015
Mahan Air W51171 Erbil Arrived 6:15:00 PM 5:54:07 PM 5/24/2015
Emirates EK979 Dubai Arrived Custom inspection 6:45:00 PM 6:34:46 PM 5/24/2015
Kuwait Air KU513 Kuwait Arrived Custom inspection 6:55:00 PM 6:46:31 PM 5/24/2015
Mahan Air W5101 Dusseldorf Arrived Landed 7:30:00 PM 7:17:29 PM 5/24/2015
Iran Aseman EP521 Dubai Cancelled 7:40:00 PM 7:40:00 PM 5/24/2015
Zagros ZV4152 Najaf Arrived Landed 8:00:00 PM 7:20:32 PM 5/24/2015
Iranair IR722 Hamburg Delayed 8:00:00 PM 9:30:00 PM 5/24/2015
Iranair IR724 Amsterdam Delayed 8:05:00 PM 9:20:00 PM 5/24/2015
Iranair IR3412 Najaf On time 8:30:00 PM 8:30:00 PM 5/24/2015
Qeshm Air QB2240 Najaf On time 8:30:00 PM 8:30:00 PM 5/24/2015
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 5/24/2015
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 5/24/2015
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Zagros ZV4179 Najaf On time Check in now 10:00:00 PM 10:00:00 PM 5/24/2015
Mahan Air W5051 Bangkok On time Check in now 10:10:00 PM 10:10:00 PM 5/24/2015
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 5/24/2015
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 5/24/2015
Qatar Air QR487 Doha On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 5/24/2015
Iranair IR814 Kualalumpur Cancelled 11:25:00 PM 11:25:00 PM 5/24/2015
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 5/24/2015
Meraj Air JI4805 Istanbul Cancelled 11:45:00 PM 11:45:00 PM 5/24/2015
Mahan Air W5146 Riyadh Delayed 3:00:00 PM 3:00:00 PM 5/24/2015
Iranair IR715 Ankara Departed 6:00:00 PM 7:06:35 PM 5/24/2015
Oman Air WY434 Muscat Departed 6:50:00 PM 7:12:09 PM 5/24/2015
Taban HH6371 Istanbul On time Check in gate 7:20:00 PM 7:20:00 PM 5/24/2015
Kuwait Air KU514 Kuwait On time Boarding 7:55:00 PM 7:55:00 PM 5/24/2015
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time Boarding 7:55:00 PM 7:55:00 PM 5/24/2015
Mahan Air W5079 Beijing On time Check in gate 8:00:00 PM 8:00:00 PM 5/24/2015
Emirates EK980 Dubai On time Check in gate 8:15:00 PM 8:15:00 PM 5/24/2015
Mahan Air W5077 Shanghai On time Check in gate 8:15:00 PM 8:15:00 PM 5/24/2015
‏فارسی‏English