خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W5143 Damascus Delayed 17:15:00 01:15:00 2014/12/22
Iran Aseman EP521 Dubai Arrived Custom inspection 19:40:00 21:13:29 2014/12/21
Qeshm Air QB2240 Najaf Arrived 20:30:00 20:56:55 2014/12/21
Qatar Air QR486 Doha Arrived Custom inspection 21:10:00 21:05:28 2014/12/21
Meraj Air JI4802 Najaf Arrived Custom inspection 21:30:00 21:09:47 2014/12/21
Taban HH6358 Najaf Arrived 21:30:00 20:26:17 2014/12/21
Iranair IR722 Hamburg Arrived 21:40:00 20:53:49 2014/12/21
Iranair IR724 Amsterdam Delayed 21:45:00 22:40:00 2014/12/21
Iranair IR658 Dubai On time 22:50:00 22:50:00 2014/12/21
Caspian Air IV7941 Istanbul Cancelled 23:15:00 23:15:00 2014/12/21
Mahan Air W5064 Dubai On time 23:30:00 23:30:00 2014/12/21
TurkishAir TK898 Istanbul On time 23:45:00 23:45:00 2014/12/21
Iranair IR714 Ankara On time 23:45:00 23:45:00 2014/12/21
Aeroflot SU512 Moscow On time 00:05:00 00:05:00 2014/12/22
Lufthansa LH600 Frankfurt On time 00:45:00 00:45:00 2014/12/22
TurkishAir TK874 Istanbul On time 01:00:00 01:00:00 2014/12/22
Azerbaijan J2005 Baku On time 01:25:00 01:25:00 2014/12/22
Iranair IR1543 Jeddah Delayed 01:35:00 02:05:00 2014/12/22
Emirates EK975 Dubai On time 02:35:00 02:35:00 2014/12/22
Mahan Air W5115 Istanbul On time 02:40:00 02:40:00 2014/12/22
Iranair IR710 London On time 02:45:00 02:45:00 2014/12/22
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 02:50:00 02:50:00 2014/12/22
Austrian Air OS871 Vienna On time 03:00:00 03:00:00 2014/12/22
Qatar Air QR484 Doha On time 03:20:00 03:20:00 2014/12/22
TurkishAir TK872 Istanbul On time 04:00:00 04:00:00 2014/12/22
Pegasus PC512 Istanbul On time 04:05:00 04:05:00 2014/12/22
Mahan Air W5076 Shanghai On time 05:00:00 04:30:00 2014/12/22
TurkishAir TK878 Istanbul On time 05:50:00 05:50:00 2014/12/22
Meraj Air JI4804 Istanbul Cancelled 05:50:00 05:50:00 2014/12/22
Iran Aseman EP511 Istanbul On time 06:20:00 06:20:00 2014/12/22
Taban HH6374 Istanbul On time 06:20:00 06:20:00 2014/12/22
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 07:20:00 07:20:00 2014/12/22
Emirates EK971 Dubai On time 09:35:00 09:35:00 2014/12/22
Qatar Air QR488 Doha On time 09:55:00 09:55:00 2014/12/22
Mahan Air W51125 Najaf On time 10:30:00 10:30:00 2014/12/22
SaudiArab SV2804 Jeddah On time 12:00:00 12:00:00 2014/12/22
Caspian Air IV7929 Dubai On time 12:40:00 12:40:00 2014/12/22
Mahan Air W5060 Dubai On time 13:30:00 13:30:00 2014/12/22
Mahan Air W51171 Erbil On time 13:30:00 13:30:00 2014/12/22
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 14:50:00 14:50:00 2014/12/22
TurkishAir TK870 Istanbul On time 14:55:00 14:55:00 2014/12/22
IraqiAirways IA113 Najaf On time 15:00:00 15:00:00 2014/12/22
Mahan Air W5113 Istanbul On time 15:10:00 15:10:00 2014/12/22
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W5051 Bangkok Departed 21:10:00 21:33:52 2014/12/21
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time Boarding 21:50:00 21:50:00 2014/12/21
Qatar Air QR487 Doha On time Boarding 22:10:00 22:10:00 2014/12/21
Iranair IR814 Kualalumpur Cancelled 22:20:00 22:20:00 2014/12/21
Meraj Air JI4805 Istanbul Cancelled 22:45:00 22:45:00 2014/12/21
Taban HH6373 Istanbul On time Boarding 23:00:00 23:00:00 2014/12/21
Iran Aseman EP510 Istanbul On time Check in gate 23:00:00 23:00:00 2014/12/21
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time Check in now 23:50:00 23:50:00 2014/12/21
Azerbaijan J2006 Baku On time 02:25:00 02:25:00 2014/12/22
Lufthansa LH601 Frankfurt On time 02:50:00 02:50:00 2014/12/22
TurkishAir TK875 Istanbul On time 03:35:00 03:35:00 2014/12/22
Austrian Air OS872 Vienna On time 03:45:00 03:45:00 2014/12/22
Emirates EK976 Dubai On time 04:10:00 04:10:00 2014/12/22
Qatar Air QR485 Doha On time 04:20:00 04:20:00 2014/12/22
Aeroflot SU513 Moscow On time 04:50:00 04:50:00 2014/12/22
Pegasus PC513 Istanbul On time 04:55:00 04:55:00 2014/12/22
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time 05:00:00 05:00:00 2014/12/22
TurkishAir TK873 Istanbul On time 05:10:00 05:10:00 2014/12/22
Iranair IR661 Beirut On time 06:40:00 06:40:00 2014/12/22
Mahan Air W5112 Istanbul On time 06:50:00 06:50:00 2014/12/22
Iranair IR659 Dubai On time 07:00:00 07:00:00 2014/12/22
Mahan Air W5061 Dubai On time 07:30:00 07:30:00 2014/12/22
Iranair IR719 Istanbul On time 07:30:00 07:30:00 2014/12/22
Caspian Air IV7930 Dubai On time 07:40:00 07:40:00 2014/12/22
Iranair IR721 Frankfurt On time 08:10:00 08:10:00 2014/12/22
TurkishAir TK879 Istanbul On time 08:10:00 08:10:00 2014/12/22
Iranair IR727 Gotheburg On time 08:15:00 08:15:00 2014/12/22
Iran Aseman EP520 Dubai On time 09:00:00 09:00:00 2014/12/22
Mahan Air W51170 Erbil On time 09:00:00 09:00:00 2014/12/22
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 09:30:00 09:30:00 2014/12/22
Qeshm Air QB2241 Najaf On time 10:00:00 10:00:00 2014/12/22
Iranair IR3415 Najaf On time 10:00:00 10:00:00 2014/12/22
Emirates EK972 Dubai On time 10:50:00 10:50:00 2014/12/22
Qatar Air QR489 Doha On time 10:55:00 10:55:00 2014/12/22
Mahan Air W5063 Dubai On time 11:30:00 11:30:00 2014/12/22
Iran Aseman EP550 Yerevan On time 14:00:00 14:00:00 2014/12/22
Mahan Air W51172 Baghdad On time 15:00:00 15:00:00 2014/12/22
Taban HH6331 Dubai On time 15:15:00 15:15:00 2014/12/22
‏فارسی‏English