خوش آمدید — امروز سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
IraqiAirways IA185 Basrah On time 1:15:00 PM 1:15:00 PM 8/30/2016
Air Astana KC251 Almaty On time 1:20:00 PM 1:20:00 PM 8/30/2016
Iranair IR3468 Najaf Arrived 1:30:00 AM 2:17:39 AM 8/30/2016
TurkishAir TK834 Konya Cancelled 1:50:00 PM 1:50:00 PM 8/30/2016
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 8/30/2016
Azerbaijan J28017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 8/30/2016
Taban HH6382 Tbilisi On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 8/30/2016
Qatar Air QR482 Doha On time 11:35:00 AM 11:35:00 AM 8/30/2016
Fly Baghdad IF761 Baghdad Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 8/30/2016
Mahan Air W51175 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 8/30/2016
Kuwait Air KU513 Kuwait On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 8/30/2016
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 8/30/2016
Caspian Air IV7925 Sulaymaniyah On time 2:10:00 PM 2:10:00 PM 8/30/2016
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 8/30/2016
Austrian Air OS871 Vienna Arrived 3:00:00 AM 2:37:00 AM 8/30/2016
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/30/2016
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/30/2016
Mahan Air W5119 Ankara On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/30/2016
Zagros ZV3014 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/30/2016
Aegean A3948 Athens Arrived 3:05:00 AM 2:47:57 AM 8/30/2016
Atlas Jet KK6570 Istanbul Arrived Custom inspection 3:20:00 AM 3:09:28 AM 8/30/2016
Emirates EK975 Dubai Arrived Passport inspection 3:30:00 AM 3:14:57 AM 8/30/2016
Pegasus PC512 Istanbul Arrived Landed 3:35:00 AM 3:49:28 AM 8/30/2016
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 8/30/2016
TurkishAir TK872 Istanbul Arrived Landed 4:10:00 AM 3:45:57 AM 8/30/2016
Mahan Air W5082 KualaLumpur On time 4:15:00 AM 4:15:00 AM 8/30/2016
Qatar Air QR490 Doha On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5073 Almaty On time 4:45:00 AM 4:45:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5078 Beijing On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5080 Guang Zhou On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5076 Shanghai On time 5:15:00 AM 5:15:00 AM 8/30/2016
Lufthansa LH602 Munich On time 5:20:00 AM 5:20:00 AM 8/30/2016
TurkishAir TK878 Istanbul On time 6:00:00 AM 6:00:00 AM 8/30/2016
Iran Aseman EP511 Istanbul Cancelled 6:00:00 AM 6:00:00 AM 8/30/2016
Taban HH6372 Istanbul On time 6:40:00 AM 6:40:00 AM 8/30/2016
Meraj Air JI4804 Istanbul Cancelled 6:50:00 AM 6:50:00 AM 8/30/2016
ATA Airlines I35404 Istanbul Cancelled 7:10:00 AM 7:10:00 AM 8/30/2016
Germania ST3328 Berlin On time 7:15:00 AM 7:15:00 AM 8/30/2016
Cham Wings 6Q561 Damascus On time 9:15:00 AM 9:15:00 AM 8/30/2016
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Fly Baghdad IF762 Baghdad Cancelled 1:00:00 PM 1:00:00 PM 8/30/2016
Kuwait Air KU514 Kuwait On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 8/30/2016
Iranair IR3405 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 8/30/2016
Mahan Air W5116 Istanbul Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 8/30/2016
Qeshm Air QB2253 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 8/30/2016
Meraj Air JI4803 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 8/30/2016
Cham Wings 6Q562 Damascus On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 8/30/2016
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 8/30/2016
Meraj Air JI4829 Moscow Cancelled 10:30:00 AM 10:30:00 AM 8/30/2016
Meraj Air JI4831 S.Petersburg Cancelled 10:30:00 AM 10:30:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 10:45:00 AM 10:45:00 AM 8/30/2016
Caspian Air IV7926 Sulaymaniyah On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 8/30/2016
Taban HH6359 Astrakhan Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 8/30/2016
ATA Airlines I35405 Istanbul Cancelled 11:25:00 AM 11:25:00 AM 8/30/2016
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 8/30/2016
ATA Airlines I35446 Baghdad On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 8/30/2016
Qatar Air QR483 Doha On time 12:35:00 PM 12:35:00 PM 8/30/2016
Mahan Air W51101 Kabul On time 12:45:00 PM 12:45:00 PM 8/30/2016
Iranair IR3403 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 8/30/2016
Azerbaijan J28018 Baku On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 8/30/2016
IraqiAirways IA186 Basrah On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 8/30/2016
Mahan Air W51150 Yerevan On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 8/30/2016
Air Astana KC252 Almaty On time 2:20:00 PM 2:20:00 PM 8/30/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 8/30/2016
TurkishAir TK835 Konya Cancelled 2:50:00 PM 2:50:00 PM 8/30/2016
TurkishAir TK875 Istanbul Departed 3:00:00 AM 3:35:13 AM 8/30/2016
Lufthansa LH601 Frankfurt On time Ready to depart 3:10:00 AM 3:10:00 AM 8/30/2016
Aeroflot SU513 Moscow Departed 3:30:00 AM 3:40:40 AM 8/30/2016
Alitalia AZ757 Rome On time Ready to depart 3:45:00 AM 3:45:00 AM 8/30/2016
Austrian Air OS872 Vienna On time Boarding 3:55:00 AM 3:55:00 AM 8/30/2016
Aegean A3949 Athens On time Boarding 4:05:00 AM 4:05:00 AM 8/30/2016
TurkishAir TK899 Istanbul On time Boarding 4:10:00 AM 4:10:00 AM 8/30/2016
Pegasus PC513 Istanbul On time Check in gate 4:25:00 AM 4:25:00 AM 8/30/2016
Emirates EK976 Dubai On time Check in now 4:55:00 AM 4:55:00 AM 8/30/2016
Etihad EY344 Abu Dhabi On time Check in now 5:00:00 AM 5:00:00 AM 8/30/2016
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time Check in now 5:00:00 AM 5:00:00 AM 8/30/2016
Zagros ZV3013 Najaf On time Check in now 5:00:00 AM 5:00:00 AM 8/30/2016
TurkishAir TK873 Istanbul On time Check in now 5:10:00 AM 5:10:00 AM 8/30/2016
Qatar Air QR491 Doha On time Check in now 5:35:00 AM 5:35:00 AM 8/30/2016
Iranair IR3413 Najaf On time Check in now 6:40:00 AM 6:40:00 AM 8/30/2016
Iranair IR751 Milan On time Check in now 6:50:00 AM 6:50:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5112 Istanbul On time Check in now 6:50:00 AM 6:50:00 AM 8/30/2016
Lufthansa LH603 Munich On time 6:55:00 AM 6:55:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5102 Munich On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 8/30/2016
Iranair IR810 Mumbai On time 7:05:00 AM 7:05:00 AM 8/30/2016
Iranair IR733 Paris On time 7:10:00 AM 7:10:00 AM 8/30/2016
Taban HH6381 Tbilisi Delayed 7:15:00 AM 8:00:00 AM 8/30/2016
TurkishAir TK879 Istanbul On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5118 Ankara On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W51174 Najaf On time 7:45:00 AM 7:45:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5061 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 8/30/2016
Qeshm Air QB2217 Najaf On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 8/30/2016
Iranair IR729 Cologne Cancelled 8:00:00 AM 8:00:00 AM 8/30/2016
Iranair IR659 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 8/30/2016
Germania ST3329 Berlin On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 8/30/2016
Mahan Air W5084 Moscow On time 8:45:00 AM 8:45:00 AM 8/30/2016
Iranair IR711 London On time 8:55:00 AM 8:55:00 AM 8/30/2016
Qeshm Air QB2219 Najaf On time 9:20:00 AM 9:20:00 AM 8/30/2016