خوش آمدید — امروز سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR720 Frankfurt On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 2/8/2016
Iranair IR3406 Najaf Delayed 10:05:00 PM 10:35:00 PM 2/8/2016
Aegean A3948 Athens On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 2/8/2016
Mahan Air W5066 Dubai Cancelled 10:15:00 PM 10:15:00 PM 2/8/2016
Qeshm Air QB2216 Najaf On time 10:15:00 PM 10:15:00 PM 2/8/2016
Iranair IR658 Dubai On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 2/8/2016
Iranair IR660 Beirut On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 2/8/2016
Qeshm Air QB2218 Najaf Cancelled 11:00:00 PM 11:00:00 PM 2/8/2016
Azerbaijan J2005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 2/8/2016
Iranair IR726 Gotheburg On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 2/8/2016
Caspian Air IV7943 Erbil Cancelled 6:40:00 PM 6:40:00 PM 2/8/2016
Qeshm Air QB2208 Istanbul Arrived 6:40:00 PM 6:30:03 PM 2/8/2016
Mahan Air W5117 Istanbul Cancelled 7:00:00 PM 7:00:00 PM 2/8/2016
Emirates EK977 Dubai Arrived Landed 7:45:00 PM 7:30:19 PM 2/8/2016
Caspian Air IV7905 Baghdad Delayed 7:45:00 PM 9:00:00 PM 2/8/2016
Iranair IR3414 Baghdad On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 2/8/2016
Iranair IR3408 Baghdad Cancelled 9:00:00 PM 9:00:00 PM 2/8/2016
China South CZ6025 Urumqi Cancelled 9:00:00 PM 9:00:00 PM 2/8/2016
Qatar Air QR498 Doha On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 2/8/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 2/9/2016
TurkishAir TK874 Istanbul On time 1:05:00 AM 1:05:00 AM 2/9/2016
Aegean A3948 Athens On time 1:10:00 AM 1:10:00 AM 2/9/2016
Alitalia AZ756 Rome On time 12:35:00 AM 12:35:00 AM 2/9/2016
Lufthansa LH600 Frankfurt On time 12:50:00 AM 12:50:00 AM 2/9/2016
Mahan Air W5050 Bangkok On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 2/9/2016
Taban HH6372 Istanbul On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 2/9/2016
Emirates EK975 Dubai On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 2/9/2016
Germania ST6274 Dusseldorf On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 2/9/2016
Mahan Air W5115 Istanbul On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 2/9/2016
Iranair IR3412 Najaf On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 2/9/2016
Austrian Air OS871 Vienna On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 2/9/2016
UM Air UF207 Kiev On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 2/9/2016
Pegasus PC4512 Istanbul On time 3:05:00 AM 3:05:00 AM 2/9/2016
TurkishAir TK898 Istanbul On time 3:10:00 AM 3:10:00 AM 2/9/2016
Qatar Air QR490 Doha On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 2/9/2016
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 3:25:00 AM 3:25:00 AM 2/9/2016
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR3413 Najaf Cancelled 10:00:00 PM 10:00:00 PM 2/8/2016
China South CZ6026 Urumqi Cancelled 10:15:00 PM 10:15:00 PM 2/8/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul On time Check in now 10:15:00 PM 10:15:00 PM 2/8/2016
Qatar Air QR499 Doha On time Check in now 10:30:00 PM 10:30:00 PM 2/8/2016
Aegean A3949 Athens On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 2/8/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:00:00 PM 11:00:00 PM 2/8/2016
Zagros ZV4159 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/8/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 2/8/2016
Meraj Air JI4807 Istanbul Departed 7:05:00 PM 7:21:17 PM 2/8/2016
Emirates EK980 Dubai Departed 7:20:00 PM 7:18:13 PM 2/8/2016
Mahan Air W5077 Shanghai On time Check in gate 8:50:00 PM 8:50:00 PM 2/8/2016
Emirates EK978 Dubai On time Check in now 9:10:00 PM 9:10:00 PM 2/8/2016
Mahan Air W5051 Bangkok On time Check in now 9:45:00 PM 9:45:00 PM 2/8/2016
Aegean A3949 Athens On time 2:00:00 AM 2:00:00 AM 2/9/2016
Azerbaijan J2006 Baku On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 2/9/2016
Lufthansa LH601 Frankfurt On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 2/9/2016
Alitalia AZ757 Rome On time 3:15:00 AM 3:15:00 AM 2/9/2016
TurkishAir TK875 Istanbul On time 3:25:00 AM 3:25:00 AM 2/9/2016
Germania ST6275 Dusseldorf On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 2/9/2016
Austrian Air OS872 Kiev On time 3:50:00 AM 3:50:00 AM 2/9/2016
Emirates EK976 Dubai On time 4:05:00 AM 4:05:00 AM 2/9/2016
Etihad EY344 Abu Dhabi On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 2/9/2016
Qatar Air QR491 Doha On time 4:30:00 AM 4:30:00 AM 2/9/2016
UM Air UF208 Kiev On time 4:45:00 AM 4:45:00 AM 2/9/2016
Pegasus PC513 Istanbul On time 4:55:00 AM 4:55:00 AM 2/9/2016