خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
China South CZ6025 Urumqi On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 7/6/2015
Taban HH6374 Istanbul Cancelled 10:15:00 AM 10:15:00 AM 7/6/2015
Qatar Air QR486 Doha On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 7/6/2015
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 7/6/2015
KAM AIR RQ026 Kabul On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 7/6/2015
Mahan Air W5066 Dubai On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 7/6/2015
Iranair IR660 Beirut On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 7/6/2015
Qatar Air QR488 Doha On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 7/6/2015
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 7/6/2015
Kish Air Y97150 Najaf On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 7/6/2015
Iranair IR658 Dubai On time 11:35:00 PM 11:35:00 PM 7/6/2015
Taban HH6358 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 7/6/2015
Iran Aseman EP551 Yerevan On time 12:15:00 PM 12:15:00 PM 7/6/2015
IraqiAirways IA113 Najaf On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 7/6/2015
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 7/6/2015
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 7/6/2015
Iranair IR718 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 7/6/2015
Mahan Air W5119 Ankara On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 7/6/2015
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 7/6/2015
Germania ST6274 Dusseldorf On time 3:20:00 PM 3:20:00 PM 7/6/2015
Mahan Air W5062 Dubai On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 7/6/2015
TurkishAir TK878 Istanbul Arrived 5:50:00 AM 6:00:09 AM 7/6/2015
Oman Air WY433 Muscat On time 5:50:00 PM 5:50:00 PM 7/6/2015
Gulf Air GF332 Bahrain On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 7/6/2015
Iranair IR815 Kualalumpur On time 6:20:00 PM 6:20:00 PM 7/6/2015
Emirates EK979 Dubai On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 7/6/2015
Meraj Air JI4804 Istanbul Arrived Custom inspection 6:50:00 AM 6:47:07 AM 7/6/2015
Iran Aseman EP511 Istanbul Arrived Passport inspection 7:00:00 AM 7:04:58 AM 7/6/2015
Iran Aseman EP521 Dubai On time 7:40:00 PM 7:40:00 PM 7/6/2015
Iranair IR3414 Najaf On time 7:50:00 PM 7:50:00 PM 7/6/2015
Iranair IR720 Frankfurt On time 7:50:00 PM 7:50:00 PM 7/6/2015
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 8:20:00 AM 8:20:00 AM 7/6/2015
Iranair IR726 Gotheburg Delayed 8:30:00 PM 10:55:00 PM 7/6/2015
ATA Airlines I35460 Istanbul On time 8:35:00 AM 8:35:00 AM 7/6/2015
Zagros ZV4160 Istanbul Delayed Wait for announce 8:50:00 AM 8:50:00 AM 7/6/2015
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 7/6/2015
Taban HH6332 Dubai On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 7/6/2015
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Zagros ZV4159 Istanbul Delayed Wait for announce 1:15:00 AM 4:30:00 AM 7/6/2015
Taban HH6357 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 7/6/2015
Qeshm Air QB2217 Najaf On time Check in now 10:00:00 AM 10:00:00 AM 7/6/2015
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 7/6/2015
Mahan Air W51108 Isparta On time Check in now 10:15:00 AM 10:15:00 AM 7/6/2015
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 7/6/2015
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 7/6/2015
Caspian Air IV7912 Najaf Cancelled 10:30:00 AM 10:30:00 AM 7/6/2015
Qeshm Air QB2241 Baghdad Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 7/6/2015
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 7/6/2015
Qatar Air QR487 Doha On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 7/6/2015
KAM AIR RQ027 Kabul On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 7/6/2015
Mahan Air W5063 Dubai On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 7/6/2015
China South CZ6026 Urumqi On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 7/6/2015
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 7/6/2015
Qatar Air QR489 Doha On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 7/6/2015
Iranair IR3407 Najaf On time 12:05:00 PM 12:05:00 PM 7/6/2015
IraqiAirways IA114 Najaf On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 7/6/2015
Air Arabia G9202 Sharjah On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 7/6/2015
Zagros ZV4179 Najaf On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 7/6/2015
Taban HH6331 Dubai On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 7/6/2015
Germania ST3329 Berlin On time 4:05:00 PM 4:05:00 PM 7/6/2015
Mahan Air W5067 Dubai On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 7/6/2015
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 7/6/2015
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:20:00 PM 6:20:00 PM 7/6/2015
Iranair IR661 Beirut Departed 6:30:00 AM 7:06:12 AM 7/6/2015
Iranair IR719 Istanbul Departed 6:45:00 AM 7:13:11 AM 7/6/2015
Mahan Air W5112 Istanbul On time Ready to depart 6:50:00 AM 6:50:00 AM 7/6/2015
Oman Air WY434 Muscat On time 6:50:00 PM 6:50:00 PM 7/6/2015
Gulf Air GF333 Bahrain On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 7/6/2015
Iranair IR721 Frankfurt On time Boarding 7:20:00 AM 7:20:00 AM 7/6/2015
Iranair IR727 Gotheburg On time Boarding 7:30:00 AM 7:30:00 AM 7/6/2015
Mahan Air W5118 Ankara On time Boarding 7:30:00 AM 7:30:00 AM 7/6/2015
Kish Air Y97151 Najaf On time Boarding 7:30:00 AM 7:30:00 AM 7/6/2015
Mahan Air W5061 Dubai On time Check in gate 8:00:00 AM 8:00:00 AM 7/6/2015
Iranair IR659 Dubai On time Check in gate 8:00:00 AM 8:00:00 AM 7/6/2015
TurkishAir TK879 Istanbul On time Check in gate 8:15:00 AM 8:15:00 AM 7/6/2015
Emirates EK980 Dubai On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 7/6/2015
Iran Aseman EP520 Dubai Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 7/6/2015
Iranair IR3409 Baghdad On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 7/6/2015
Iranair IR3415 Baghdad On time Check in now 9:15:00 AM 9:15:00 AM 7/6/2015
Zagros ZV4185 Najaf Cancelled 9:15:00 AM 9:15:00 AM 7/6/2015
Iran Aseman EP570 Kualalumpur On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 7/6/2015
Mahan Air W5077 Shanghai On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 7/6/2015