خوش آمدید — امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Taban HH6374 Istanbul Cancelled 10:15:00 AM 10:15:00 AM 4/21/2015
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 4/21/2015
Qatar Air QR488 Doha On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 4/21/2015
Kuwait Air KU513 Kuwait On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 4/21/2015
Mahan Air W51175 Najaf On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 4/21/2015
Etihad EY343 Abu Dhabi Arrived 4:25:00 AM 4:29:59 AM 4/21/2015
Qatar Air QR484 Doha Arrived 4:25:00 AM 4:25:18 AM 4/21/2015
Oman Air WY431 Muscat Arrived 5:00:00 AM 4:41:28 AM 4/21/2015
Mahan Air W5078 Beijing Arrived 5:15:00 AM 4:34:04 AM 4/21/2015
Mahan Air W5076 Shanghai Arrived Custom inspection 5:30:00 AM 5:00:52 AM 4/21/2015
TurkishAir TK878 Istanbul Arrived Passport inspection 5:50:00 AM 5:23:50 AM 4/21/2015
Iranair IR1539 Jeddah Delayed 5:55:00 AM 6:15:00 AM 4/21/2015
Mahan Air W5080 Guang Zhou On time 6:00:00 AM 6:00:00 AM 4/21/2015
Iran Aseman EP511 Istanbul On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 4/21/2015
Taban HH6372 Istanbul On time 6:40:00 AM 6:40:00 AM 4/21/2015
Meraj Air JI4804 Istanbul On time 7:35:00 AM 7:35:00 AM 4/21/2015
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 8:20:00 AM 8:20:00 AM 4/21/2015
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Taban HH6357 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 4/21/2015
Kuwait Air KU514 Kuwait On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 4/21/2015
Iranair IR3415 Baghdad On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 4/21/2015
Qeshm Air QB2217 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 4/21/2015
Qeshm Air QB2233 Baghdad On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 4/21/2015
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 4/21/2015
Meraj Air JI4803 Najaf On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 4/21/2015
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 4/21/2015
Mahan Air W5063 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 4/21/2015
Qatar Air QR489 Doha On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 4/21/2015
Etihad EY344 Abu Dhabi Departed 5:30:00 AM 5:43:28 AM 4/21/2015
Qatar Air QR485 Doha On time Boarding 5:35:00 AM 5:35:00 AM 4/21/2015
Oman Air WY432 Muscat On time Boarding 6:00:00 AM 6:00:00 AM 4/21/2015
TurkishAir TK899 Istanbul On time Check in gate 6:35:00 AM 6:35:00 AM 4/21/2015
Iranair IR743 Moscow On time Check in gate 6:40:00 AM 6:40:00 AM 4/21/2015
Mahan Air W5112 Istanbul On time Check in gate 6:50:00 AM 6:50:00 AM 4/21/2015
Iranair IR810 Mumbai On time Check in now 7:05:00 AM 7:05:00 AM 4/21/2015
Iranair IR733 Paris On time Check in now 7:20:00 AM 7:20:00 AM 4/21/2015
Mahan Air W5118 Ankara On time Check in now 7:30:00 AM 7:30:00 AM 4/21/2015
Mahan Air W5061 Dubai On time Check in now 8:00:00 AM 8:00:00 AM 4/21/2015
Iranair IR659 Dubai On time Check in now 8:00:00 AM 8:00:00 AM 4/21/2015
Zagros ZV4151 Najaf On time Check in now 8:00:00 AM 8:00:00 AM 4/21/2015
TurkishAir TK879 Istanbul On time Check in now 8:15:00 AM 8:15:00 AM 4/21/2015
Mahan Air W51174 Najaf On time Check in now 8:15:00 AM 8:15:00 AM 4/21/2015
Iranair IR711 London On time Check in now 8:55:00 AM 8:55:00 AM 4/21/2015
Caspian Air IV7912 Najaf On time 9:45:00 AM 9:45:00 AM 4/21/2015
‏فارسی‏English