خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Fly Baghdad IF761 Baghdad On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 5/26/2016
Caspian Air IV7911 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 5/26/2016
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 5/26/2016
Caspian Air IV7913 Najaf On time 10:45:00 AM 10:45:00 AM 5/26/2016
Qatar Air QR482 Doha On time 11:35:00 AM 11:35:00 AM 5/26/2016
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 5/26/2016
Caspian Air IV7925 Sulaymaniyah On time 2:10:00 PM 2:10:00 PM 5/26/2016
Mahan Air W51102 Kabul Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 5/26/2016
Iranair IR813 Karachi On time 2:45:00 PM 2:45:00 PM 5/26/2016
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 5/26/2016
IraqiAirways IA119 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 5/26/2016
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 5/26/2016
Mahan Air W5119 Ankara On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 5/26/2016
Pegasus PC512 Istanbul Arrived 3:35:00 AM 3:55:06 AM 5/26/2016
Iranair IR738 Rome Arrived 3:50:00 AM 3:42:57 AM 5/26/2016
TurkishAir TK872 Istanbul Arrived Custom inspection 4:10:00 AM 4:02:23 AM 5/26/2016
Qatar Air QR490 Doha Arrived Custom inspection 4:25:00 AM 4:10:15 AM 5/26/2016
Syrian Air RB373 Damascus Cancelled 4:35:00 AM 4:35:00 AM 5/26/2016
TurkishAir TK3012 Izmir Arrived Passport inspection 4:40:00 AM 4:27:31 AM 5/26/2016
Mahan Air W5080 Guang Zhou On time Ready to land 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W5076 Shanghai On time 5:15:00 AM 5:15:00 AM 5/26/2016
TurkishAir TK878 Istanbul On time 6:00:00 AM 6:00:00 AM 5/26/2016
Iran Aseman EP511 Istanbul Cancelled 6:00:00 AM 6:00:00 AM 5/26/2016
Qeshm Air QB2244 Isparta On time 6:40:00 AM 6:40:00 AM 5/26/2016
Meraj Air JI4804 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 5/26/2016
ATA Airlines I35404 Istanbul Cancelled 7:10:00 AM 7:10:00 AM 5/26/2016
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR3407 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 5/26/2016
Mahan Air W5116 Istanbul Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 5/26/2016
Iranair IR3415 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 5/26/2016
Zagros ZV3013 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 5/26/2016
Oman Air WY438 Muscat On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 5/26/2016
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 5/26/2016
Iran Aseman EP6578 Kandahar On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 5/26/2016
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 5/26/2016
Caspian Air IV7926 Sulaymaniyah On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 5/26/2016
Taban HH6371 Istanbul On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 5/26/2016
China South CZ6026 Urumqi On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 5/26/2016
Qatar Air QR499 Doha On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 5/26/2016
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 5/26/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 5/26/2016
Caspian Air IV7914 Najaf On time 11:45:00 AM 11:45:00 AM 5/26/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul On time 11:55:00 PM 11:55:00 PM 5/26/2016
Qatar Air QR483 Doha On time 12:35:00 PM 12:35:00 PM 5/26/2016
Fly Baghdad IF762 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 5/26/2016
Meraj Air JI4809 Isparta On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 5/26/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 5/26/2016
Air Arabia G9202 Sharjah On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 5/26/2016
TurkishAir TK871 Istanbul On time 3:35:00 PM 3:35:00 PM 5/26/2016
IraqiAirways IA120 Baghdad On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 5/26/2016
Iranair IR3409 Najaf On time 4:10:00 PM 4:10:00 PM 5/26/2016
Pegasus PC513 Istanbul On time Ready to depart 4:25:00 AM 4:25:00 AM 5/26/2016
Iran Aseman EP550 Yerevan On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 5/26/2016
Emirates EK976 Dubai On time Boarding 4:55:00 AM 4:55:00 AM 5/26/2016
Etihad EY344 Abu Dhabi On time Boarding 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/26/2016
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time Boarding 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/26/2016
Oman Air WY432 Muscat On time Ready to depart 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/26/2016
TurkishAir TK873 Istanbul On time Check in gate 5:10:00 AM 5:10:00 AM 5/26/2016
Qeshm Air QB2235 Baghdad On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 5/26/2016
Mahan Air W5114 Istanbul On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 5/26/2016
Ukraine Int PS752 Kiev On time Boarding 5:25:00 AM 5:25:00 AM 5/26/2016
Austrian Air OS874/IR874 Vienna On time 5:25:00 PM 5:25:00 PM 5/26/2016
TurkishAir TK3013 Izmir On time Check in gate 5:35:00 AM 5:35:00 AM 5/26/2016
Syrian Air RB374 Damascus Cancelled 5:35:00 AM 5:35:00 AM 5/26/2016
Qatar Air QR491 Doha On time Check in gate 5:35:00 AM 5:35:00 AM 5/26/2016
Fly Baghdad IF842 Najaf On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 5/26/2016
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 5/26/2016
Caspian Air IV7912 Najaf On time Check in now 6:30:00 AM 6:30:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W51104 S.Petersburg Cancelled 6:30:00 AM 6:30:00 AM 5/26/2016
Iranair IR725 Amsterdam On time Check in now 6:45:00 AM 6:45:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W5112 Istanbul On time Check in now 6:50:00 AM 6:50:00 AM 5/26/2016
Iranair IR697 Damascus On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 5/26/2016
TurkishAir TK879 Istanbul On time Check in now 7:30:00 AM 7:30:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W5118 Ankara On time Check in now 7:30:00 AM 7:30:00 AM 5/26/2016
Iranair IR812 Karachi On time Check in now 7:40:00 AM 7:40:00 AM 5/26/2016
Iranair IR723 Hamburg On time Check in now 7:40:00 AM 7:40:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W51101 Kabul Cancelled 7:45:00 AM 7:45:00 AM 5/26/2016
Iranair IR659 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W5061 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W5142 Damascus On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 5/26/2016
Emirates EK980 Dubai On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 5/26/2016
Mahan Air W5084 Moscow On time 8:45:00 AM 8:45:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W51116 Tbilisi Cancelled 8:45:00 PM 8:45:00 PM 5/26/2016
Iranair IR711 London On time 8:55:00 AM 8:55:00 AM 5/26/2016
Qeshm Air QB2217 Najaf On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 5/26/2016
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 5/26/2016
Air France AF755 Paris On time 9:15:00 AM 9:15:00 AM 5/26/2016
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 5/26/2016