خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Mahan Air W5060 Dubai On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W51171 Erbil Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W5066 Dubai On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 3/2/2015
Iranair IR658 Dubai On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 3/2/2015
Iranair IR660 Beirut On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 3/2/2015
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 3/2/2015
SaudiArab SV2804 Jeddah On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 3/2/2015
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 3/2/2015
IraqiAirways IA113 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:10:00 PM 3:10:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W5097 Jeddah Arrived 3:15:00 AM 3:10:56 AM 3/2/2015
Qatar Air QR484 Doha Arrived Custom inspection 3:20:00 AM 3:26:30 AM 3/2/2015
Germania ST3328 Berlin Arrived 3:30:00 AM 3:18:12 AM 3/2/2015
Corendon XC1907 Istanbul Arrived Custom inspection 3:30:00 AM 3:46:14 AM 3/2/2015
Kish Air Y97150 Najaf On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 3/2/2015
Iranair IR718 Istanbul On time 3:35:00 PM 3:35:00 PM 3/2/2015
Oman Air WY433 Muscat On time 3:45:00 PM 3:45:00 PM 3/2/2015
TurkishAir TK872 Istanbul Arrived Custom inspection 4:00:00 AM 3:41:36 AM 3/2/2015
Pegasus PC512 Istanbul Arrived Passport inspection 4:05:00 AM 4:04:03 AM 3/2/2015
Zagros ZV4178 Tashkent On time 4:30:00 AM 4:30:00 AM 3/2/2015
Mahan Air W5076 Shanghai On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 3/2/2015
Mahan Air W5062 Dubai On time 5:05:00 PM 5:05:00 PM 3/2/2015
Iranair IR815 Kualalumpur On time 5:10:00 PM 5:10:00 PM 3/2/2015
Gulf Air GF0332 Bahrain On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 3/2/2015
Emirates EK979 Dubai On time 5:35:00 PM 5:35:00 PM 3/2/2015
TurkishAir TK878 Istanbul On time 5:50:00 AM 5:50:00 AM 3/2/2015
Iran Aseman EP551 Yerevan On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 3/2/2015
Iran Aseman EP511 Istanbul On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 3/2/2015
Taban HH6374 Istanbul On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 3/2/2015
Meraj Air JI4804 Istanbul On time 6:35:00 AM 6:35:00 AM 3/2/2015
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 7:20:00 AM 7:20:00 AM 3/2/2015
Iran Aseman EP521 Dubai On time 7:40:00 PM 7:40:00 PM 3/2/2015
Emirates EK977 Dubai On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 3/2/2015
Taban HH6332 Dubai On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 3/2/2015
Qeshm Air QB2240 Najaf On time 8:30:00 PM 8:30:00 PM 3/2/2015
China South CZ6025 Urumqi On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 3/2/2015
Iranair IR3414 Najaf On time 9:05:00 PM 9:05:00 PM 3/2/2015
Qatar Air QR486 Doha On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 3/2/2015
Iranair IR3412 Najaf On time 9:15:00 PM 9:15:00 PM 3/2/2015
Iranair IR726 Gotheburg On time 9:25:00 PM 9:25:00 PM 3/2/2015
Iranair IR701 Baku Cancelled 9:30:00 PM 9:30:00 PM 3/2/2015
Emirates EK971 Dubai On time 9:35:00 AM 9:35:00 AM 3/2/2015
Iranair IR720 Frankfurt On time 9:45:00 PM 9:45:00 PM 3/2/2015
Qatar Air QR488 Doha On time 9:55:00 AM 9:55:00 AM 3/2/2015
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
SaudiArab SV2805 Madinah On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/2/2015
Qatar Air QR487 Doha On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 3/2/2015
Iranair IR3409 Najaf On time 10:15:00 PM 10:15:00 PM 3/2/2015
China South CZ6026 Urumqi On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 3/2/2015
Emirates EK972 Dubai On time 10:50:00 AM 10:50:00 AM 3/2/2015
Qatar Air QR489 Doha On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 3/2/2015
Qeshm Air QB2241 Najaf On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 3/2/2015
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W5063 Dubai On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 3/2/2015
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 3/2/2015
Taban HH6331 Dubai On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 3/2/2015
Iran Aseman EP550 Yerevan On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W51172 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W55078 Jeddah Departed 3:45:00 AM 4:10:23 AM 3/2/2015
IraqiAirways IA114 Najaf On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 3/2/2015
Emirates EK976 Dubai On time Boarding 4:10:00 AM 4:10:00 AM 3/2/2015
Germania ST3329 Berlin On time Check in gate 4:15:00 AM 4:15:00 AM 3/2/2015
Qatar Air QR485 Doha On time Boarding 4:20:00 AM 4:20:00 AM 3/2/2015
Oman Air WY434 Muscat On time 4:35:00 PM 4:35:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W5067 Dubai On time 4:40:00 PM 4:40:00 PM 3/2/2015
Aeroflot SU513 Moscow On time Boarding 4:50:00 AM 4:50:00 AM 3/2/2015
Pegasus PC513 Istanbul On time Check in gate 4:55:00 AM 4:55:00 AM 3/2/2015
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time Boarding 5:00:00 AM 5:00:00 AM 3/2/2015
Iranair IR3413 Najaf On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 3/2/2015
TurkishAir TK873 Istanbul On time Check in gate 5:10:00 AM 5:10:00 AM 3/2/2015
Iranair IR700 Baku Cancelled 5:35:00 PM 5:35:00 PM 3/2/2015
Corendon XC1908 Istanbul On time Check in now 6:00:00 AM 6:00:00 AM 3/2/2015
Gulf Air GF0333 Bahrain On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:10:00 PM 6:10:00 PM 3/2/2015
TurkishAir TK899 Istanbul On time Check in now 6:20:00 AM 6:20:00 AM 3/2/2015
Iranair IR661 Beirut On time Check in now 6:40:00 AM 6:40:00 AM 3/2/2015
Mahan Air W5112 Istanbul On time Check in now 6:50:00 AM 6:50:00 AM 3/2/2015
Mahan Air W5114 Istanbul On time 6:55:00 PM 6:55:00 PM 3/2/2015
Iranair IR659 Dubai On time Check in now 7:00:00 AM 7:00:00 AM 3/2/2015
Emirates EK980 Dubai On time 7:05:00 PM 7:05:00 PM 3/2/2015
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 7:05:00 PM 7:05:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W55054 Jeddah On time Check in now 7:15:00 AM 7:15:00 AM 3/2/2015
Iranair IR719 Istanbul On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 3/2/2015
Kish Air Y97151 Najaf On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 3/2/2015
Mahan Air W5061 Dubai On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 3/2/2015
Iranair IR721 Frankfurt On time 8:10:00 AM 8:10:00 AM 3/2/2015
TurkishAir TK879 Istanbul On time 8:10:00 AM 8:10:00 AM 3/2/2015
Iranair IR727 Gotheburg On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 3/2/2015
Iranair IR1540 Jeddah On time 8:20:00 AM 8:20:00 AM 3/2/2015
Mahan Air W5077 Shanghai On time 8:40:00 PM 8:40:00 PM 3/2/2015
Mahan Air W5147 Tashkent On time 8:45:00 AM 8:45:00 AM 3/2/2015
Mahan Air W51170 Erbil Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 3/2/2015
Iran Aseman EP520 Dubai Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 3/2/2015
Mahan Air W5051 Bangkok On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 3/2/2015
Zagros ZV4151 Najaf On time 9:15:00 AM 9:15:00 AM 3/2/2015
Emirates EK978 Dubai On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 3/2/2015
Iranair IR3415 Najaf On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 3/2/2015
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 3/2/2015
Qeshm Air QB2217 Baghdad On time 9:45:00 AM 9:45:00 AM 3/2/2015
‏فارسی‏English